برنامه سخنرانی از طرف کمیته فعالین کارگری سوسیالیستی

برنامه سخنرانی از طرف کمیته فعالین کارگری سوسیالیستی برگزار گردیده که در آن “ساسان صدقی نیا” فعال سیاسی چپ، دانشجوی محروم از تحصیل، نویسنده و مترجم چندین نوشته و مقاله درباره وضعیت سرمایه داری در شرایط کنونی، جنبش کارگری و راه کارهای طبقه کارگر در وضعیت موجود، بحران های چندگانه نظام سرمایه و دیگر نوشته ها ….

ساسان صدقی نیا در این سخنرانی ویدئویی در دو قسمت گفتگو می کند که بخش اول آن مربوط به وضعیت طبقه کارگر ایران و رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی و در بخش دوم به موقعیت کنونی جنبش جاری و امکان گذار از این شرایط به وضعیتی پیشرو و نوین می باشد.

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.