اعلامیۀ سازمان سوسیالیست¬های کارگری افغانستان در حمایت از حرکت¬های اعتراضی مردم آزادی¬خواه ایران

ما اعتقاد داریم که طبقۀ کارگر و مردم آزادی خواه ایران بلاخره دیر یا زود به سیطرۀ سرمایه وحاکمیت جهل و جنایت اسلامى پایان میدهند. ما درحالیکه توحش لجام گسیختۀ رژیم اسلامى در مقابل اعتراضات برحق کارگران و تمام آزادیخواهان را شدیدا محکوم میکنیم خود را و جایگاهِ خود را در صف این اعتراضات سراسرى مى یابیم. ….

——————————————————–

بیش از یک هفته است که کارگران، مردم آزادی خواه و زحمتکش که در اثر سی سال و اندی حاکمیت اسلامی سرمایه و فقر و فلاکت اقتصادی و ستم و ادبار سیاسی و اجتماعی جان شان به لب رسیده است به میدان آمده و این اعتراضات با مضمون سرنگونى کلیتِ جمهورى اسلامى در سراسر ایران و در ابعاد مختلف همچنان ادامه دارد. رژیم فاشیستى اسلامى مانند گذشته برای بقا دست به ارعاب و سرکوب وحشیانه زده تا از گسترش و وسعت یافتن هرچه بیشتر “جنبش نان و آزادی” جلوگیرى نماید. اما آنچه که روشن است بخش وسیعی از مردم زحمتکش و آزادی خواه دیگر حاضر نیستند به این وضعیت تمکین نموده و زنده گی شان را در فقر و نابرابری و اختناق و ستم سپری نمایند.

اعتراضاتِ سراسرى کنونی که بر حق ریشه در نفرت و انزجار نهفته و انبار شدۀ مردم طی سالیان متمادی دارد این بار کیفیتاً متفاوت و بیرون از سیطرۀ سیاسی جناح هایی از قدرت حاکمه و بورژوازی ایران و برای خواست ها و مطالبات اقتصادی، رفاهی و آزادی است. اعتراضاتی که همۀ جناح های رژیم را نشانه گرفته است در کیفیت جدید و ابعاد وسیع پژواکی از ارادۀ ملیون ها انسانِ برای خلاصى دایمى و نجات از هیولاى هار نظام اسلامی سرمایه در ایران است.

اعتراضات برحق مردم ایران که تا اکنون نیز با ده¬ها کشته و صدها زخمى و دستگیرى هزاران انسان آزادی خواه از جانب دیکتاتورى اسلامى سرمایه جواب گرفته است تبلور حقیقى حرکت و جنبش انسانهایى است که نان و آزادى می خواهند، مردمی که از بدو به قدرت رسیدن رژیم دار و تعزیر اسلامی سرمایه برای رهایی و خلاصی تا همین امروز با رشادت و دلیری با آن جنگیده و بهای گزافی نیز پرداخته اند. در شرایط حساس کنونى واضح است که رژیم جنایتکار اسلامى ایران از همۀ توان و گزینه های در اختیار داشته اش براى سرکوب اعتراضات مردم استفاده می برد. رژیم اسلامی همین امروز برای تفرقه افگنی در میان کارگران و مردم زحمتکش دست به فاشیستى ترین وسیلۀ اختلاف اندازى برده و مزدورانى را که خود زیر پرچم “لشکر فاطمیون” برای پیش برد سیاست های ارتجاعی اش در سوریه سازمان داده بود، و عمدتاً از پناهنده گان افغانستانی و شیعه مذهب هستند،  به عنوان ابزار سرکوب بسیج نموده و به جان مردم معترض انداخته است تا از یک جهت از ناآگاهى این لشکر کثیف و مزدور در سرکوب اعتراضات نفع برده و از جانب دیگر با تشهیر چنین وسیلۀ سرکوبی، در ضمن جلوگیری از سهم¬گیری مهاجران افغان در جنبش های اعتراضی مردم، آتش مخاصمت مردم ایران را چه علیه کارگران مهاجر افغان در ایران و چه مردم افغانستان در مجموع شعله ور سازند.

تاریخ و تجربۀ تمام خیزش هاى آزادیخواهانه  نشان داده است که هر استبداد طبقاتى و مذهبى با وجود تمام خون پاشیدن ها بر قلمرو مردان و زنان آزادی خواه، نتوانسته است براى ابد داوم بیاورد و بلاخره جاروب شده است. رژیم اسلامى سرمایه در ایران نیز نمی تواند تا ابد با تکیه بر کشتار و سرکوب هاى وحشیانۀ آزادی خواهان دوام آورد. با به میدان آمدن طبقۀ کارگر ایران و فراتر رفتن اعتراضات زحمتکشان از فرم و قالب جاری و ارائۀ الترناتیو کارگری به مبارزۀ طبقاتی در ایران شکل و محتوای دیگری می بخشد که سر انجام بساط ستم و فقر و ارتجاع سرمایه در وجود حاکمیت اسلامی را بر خواهد انداخت؛ رژیم جمهوری اسلامی با وجود در اختیار داشتن ابزار سرکوب و قدرت قهری، این بار در وضعیتی نیست که بتواند به وضعیت جاری و فلاکت اقتصادی پاسخ دهد. این وضعیت و همچنین اعتلای جنبش اعتراضی مردم در کل و مهمتر از آن حضور طبقۀ کارگر  فاکتور تعیین کننده یی است که فردای نویدبخش دیگری را نوید می دهد.

سازمان سوسیالیستهاى کارگرى افغانستان در ضمن حمایت قاطع و بیدریغ از جنبش انقلابی کارگران و مردم آزادی خواه در ایران از کارگران متولد افغانستان و خانواده های شان که سالیان متمادی در کنار طبقۀ کارگر در ایران و مردم آزادی خواه بار ستم طبقاتی و تبعیض سیستماتیک را متحمل شده  اند می خواهد که با توجه به هم سرنوشتی طبقاتی و دردهاى مشابه و مشترک در این جنبش ها شرکت نموده و بازو به بازوی هم طبقه یی ها و همسنگران شان در مصاف با حاکمیت اسلامی و ایادی مزدورشان در وجود دار و دسته های مرتجع اسلامی چون “لشکر فاطمیون” برای نان و آزادی برزمند. ما اعتقاد داریم که طبقۀ کارگر و مردم آزادی خواه ایران بلاخره دیر یا زود به سیطرۀ سرمایه وحاکمیت جهل و جنایت اسلامى پایان میدهند. ما درحالیکه توحش لجام گسیختۀ رژیم اسلامى در مقابل اعتراضات برحق کارگران و تمام آزادیخواهان را شدیدا محکوم میکنیم خود را و جایگاهِ خود را در صف این اعتراضات سراسرى مى یابیم.

سرنگون باد رژیم جمهورى اسلامى سرمایه!
زنده و پیروز باد جنبش اعتراضی جاری!
زنده باد سوسیالیسم!
شورای مرکزی سازمان سوسیالیست های کارگری افغانستان
جدی ١٣٩۶ /  جنوری ٢٠١٨

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.