احکام صادره علیه جعفر عظیم زاده و شاپور احسانی راد را محکوم می کنیم!

مسیر اصلی مبارزه با ددمنشی جمهوری اسلامی کارفرمایان دقیقا” از زیر پا گذاشتن همین خط قرمز حکومت اسلامی می گذرد که تنها با تشکیل انواع مختلف تشکل که امروزه وظیفه عاجل فعالین کارگری و معلمی و انقلابیون است ، ممکن خواهد شد. ….

صدور چنین احکامی ( ۲۲ سال برای جعفر و شاپور) در مقطع تاریخی کنونی که ضرورت ایجاد انواع تشکل و سوق دادن انها به سمت سراسری شدن  برای عبور از بن بست موجود در روند  مبارزه طبقاتی ، اجتماعی و انقلابی پیام روشنی از جانب جمهوری اسلامی سرمایه داری و کارفرمایان ایران به طبقه کارگر است که هر روزه با دهها اعتصاب و اعتراض جنگندگی و تلاش و سازش ناپذیری خود را نشان می دهد .

رفقا :
کارگران ، معلمان ، دانشجویان ، زنان و جوانان، این بخشی از نبرد طبقاتی است ، به روشنی ببینید، کارفرمایان چگونه توسط نماینده خود، یعنی جمهوری اسلامی به طبقه کارگر ،چنگ و دندان نشان می دهند. تنها جواب در خور به این پیام حرکت در جهت وحدت و تشکیلات است.

ما از تمامی فعالین کارگری ، فعالین صنفی معلمان ، از کارگران ، معلمان و دانشجویان و زنان و جوانان آزادیخواه می خواهیم، از هر طریق ممکن و البته هر چه متحد تر به تمامی دادگاه ها ی تشکیل شده علیه کارگران و معلمان و دیگر فعالین اعتراض کنند.
صدور ۱۱ سال زندان برای هر کدام از فعالین کارگری، جعفر عظیم زاده و شاپور احسانی راد در شرایط کنونی سه موضوع مهمی را به فعالین و کارگران گوش زد می کند :
۱-    ساختن تشکل و مبارزه متشکل با کارفرمایان و حکومت جمهوری اسلامی سرمایه داری ضرورت تاریخی و وظیفه عاجل  و متحدانه، برای ماست ، که سالهاست توسط فعالین کارگری طرح شده اما همچنان با موانع و بن بست روبرو است.
۲-    دوم اینکه جمهور ی اسلامی کارفرمایان (سرمایه داری) از روز اول بر قراری خود از وجود تشکل ها و مبارزه متشکل کارگران، معلمان، زنان ، دانشجویان و تشکیلات های انقلابی در وحشت بوده و به شدت آنها را سرکوب کرده و می کند ، و اکنون نیز بشدت از متشکل شدن کارگران و معلمان و پرستاران می ترسد و با تمام توان تلاش می کند آنها را  ددمنشانه سرکوب کرده و به هر شکل ممکن از متشکل شدن انها جلو گیری نماید.
۳-    جمهوری اسلامی با صدور ۱۱ سال حکم زندان برای هر کدام از رفقای ما جعفر عظیم زاده و شاپور احسانی راد و ۶ سال علیه اسماعیل عبدی پیام کاملا” روشنی را به کارگران و معلمان می دهد که ایجاد تشکل خط قرمز برای جمهوری اسلامی کارفرمان است ، البته این پیام را بارها اعلام کرده و از جمله در محاکمه شاهرخ زمانی و همرزمانش نیز همین پیام را داده بود .

رفقای مبارز :
با توجه به ضرورت تاریخی برای متشکل شدن و با توجه به پیامی که حکومت ضد انسانی جمهوری اسلامی کارفرمایان با صدور احکام ضد کارگری و ضد معلمان می دهد روش می گردد که وظیفه عاجل همه نیروهای انقلابی بیرون و داخل در مقطع کنونی حرکت متحدانه به سمت همبستگی طبقاتی و رهبری سازمانی است، که با توجه به وجود تفرقه و پراکندگی و بن بست فعلی ، تنها با همکاریهای عملی مشترک در نقاط مشترک و تبادل نظر در نقاط اختلافمی توانیم ، از این مرحله ( تفرقه و پراکندگی) عبور کرده در مسیر همبستگی طبقاتی قرار بگیریم ، دفاع متحدانه از فعالین کارگری جعفر عظیم زاده و شاپوراحسانی راد و فعالین صنفی   معلمان  اسماعیل عبدی ، محمود بهشتی و … می تواند یک نقطه شروع جدیدی در جهت همبستگی باشد که ما را از پراکندگی دور کرده و به همبستگی هر چه بیشتر رهنمون شود، بدون شک هر کدام از نیروها به این نیاز و ضرورت تاریخی طبقه کارگر و زحمتکشان جواب روشن ، در خور و در حد توان خود ندهد ، فردا در مقابل آیندگان بابت عدم انجام وظیفه خود، باید پاسخ گو باشد.

رفقای انقلابی :
مسیر اصلی مبارزه با ددمنشی جمهوری اسلامی کارفرمایان دقیقا” از زیر پا گذاشتن همین خط قرمز حکومت اسلامی می گذرد که تنها با تشکیل انواع مختلف تشکل که امروزه وظیفه عاجل فعالین کارگری و معلمی و انقلابیون است ، ممکن خواهد شد. با اقدام و حرکت در جهت ایجاد تشکل ها و جایگزین کردن و پیش بردن رهبری سازمانی می توانیم، ضمن امکان پذیر کردن کسب مطالبات روزمره و بلند مدت در جهت همبستگی طبقاتی گام برداریم ،

رفقا :
کارگران ، معلمان ، زنان، دانشجویان و جوانان، پیام شاهرخ را فراموش نکنیم که تاکید مکرر داشت ” چاره ما زحمتکشان، وحدت و تشکیلات است” اکنون جمهوری اسلامی کارفرمایان با صدور ۱۱ سال زندان علیه فعالین کارگری جعفر عظیم زاده و شاپور احسانی راد ثابت می کند که ادامه و گسترش مبارزه ما تنها از همین نقطه یعنی ایجاد تشکل ها و سراسری کردن انها با تکیه بر وحدت طبقاتی و کسب وحدت طبقاتی با استفاده از تشکل های موجود ممکن خواهد شد. پس باید آستین ها را بالا بزنیم ، علی رغم داشتن اختلافات، با برسمیت شناختن آنها از سمت اشتراکات بدون ارجح و محور دانستن خود نسبت به بقیه و بدون بزرگ نمایی اختلافات و بهانه های گوناگون به همبستگی طبقاتی نگاه کنیم، و در نقاط مشترک دست در دست  هم دهیم و اقدام به همکاری عملی مشترک در نقاط مشترک  نماییم .امروز  دفاع از جعفر عظیم زاده ، شاپور و عبدی و … بهترین موقعیت برای ادامه و گسترش همکاری ها است .

برای مبارزه با حکومت سرمایه داری و برای مبارزه با دادگاههای مختلف ضد انسانی و ضد کارگری که توسط جمهوری اسلامی کارفرمایان که جهت محاکمه کارگران ، معلمان ، زنان و دانشجویان و جوانانی که برای ایجاد تشکل ، امرار معاش ، برای ساختن آینده انسانی، برای آزادی های مختلف مانند آزادی های سیاسی، آزادی بیان و قلم ، مبارزه با سانسور ، مبارزه با دزدی ها، اختلاس ها و رشوه خواری های دولتی و خصوصی ، مبارزه با خصوصی سازی و مبارزه با طرح نابود کردن هرچه بیشتر قانون کار، مبارزه با تحمیل گرسنگی و بیکاری های گسترده  و … فعالیت می کنند تشکیل میگردد تنها یک راه وجود دارد، ” وحدت و تشکیلات” و از این طریق رسیدن به رهبری سازمانی و همبستگی طبقاتی ممکن می شود ، بنا براین برای دست یابی به چنین وضعیتی اکنون باید متحدانه از جعفر عظیم زاده ، شاپور احسانی راد ، اسماعیل عبدی ، محمود بهشتی ، بهنام ابراهیم زاده ، مهدی فراحی شاندیز و … با فعالیت متحدانه ، گسترده و همه جانبه دفاع کنیم . و در جهت ایجاد تشکل ها و سراسری کردن آنها خود را برای یک مبارزه شدید و قریب الوقوع اماده نماییم.

پیش بسوی ایجاد فدراسیون سراسری کارگری
پیش بسوی ایجاد حزب انقلابی طبقه کارگر

کمیته حمایت از شاهرخ زمانی
۲۴/مهر ۱۳۹۵

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.