جمال میرخرم: رهبر سابق حزب چپ سوئد درگذشت

دستگاه تبلیغاتی سرمایه داری سوئد نیز لحظه ای از تهمت و دروغ پراکنی علیه او و حیثیت سیاسی او دست برنداشت اما زندگی نزدیک به یک قرن او گواهی بزرگ بر پوچی اتهاماتی از قبیل وابستگی و … مهر باطلی بر اینگونه تلاش های دستگاه عریض و طویل سرمایه داری کوبید. اما نام و مبارزات او با تاریخ صد ساله سوئد پیوندی ناگسستنی دارد ….


* بدرود رفیق کارل هنریک هرمانسون

اخبار روز:
روز سه شنبه ۲۶ جولای ۲۰۱۶ قلبی از تپیدن ایستاد که در تمام طول عمر طولانی ۹٨ ساله اش همیشه مهربانانه، هوشیارانه وعادلانه برای انسان و در راه انسان تپید.

زندگی کارل هنریک هرمانسون و تاریخ جنبش چپ و کارگری و عدالت جویانه سوئد بگونه ای جدائی ناپذیر با هم پیوند خورده اند. در ۱۴ دسامبر ۱۹۱۷، یکی از طوفانی ترین سالهای تاریخ سوئد و جهان، کودکی کنجکاوانه چشم بر جهان پیرامون خود دوخت و سالهای پایانی جنگ اول جهانی، سالهای اوج گیری و پیروزی انقلاب اکتبر در روسیه و سالهای اوج مبارزات طبقاتی در سوئد، علیه فقر و سالهای نبرد برای قطع دست سلطنت در قدرت سیاسی را تجربه کرد. سپس در اوان جوانی به صفوف سازمان جوانان حزب سوسیال دمکرات سوئد که در آن سالها با شور و انگیزه ای وصف ناشدنی و در صفوفی هزاران نفره به میدان آمده بودند، پیوست. دهه ۱۹٣۰ دهه عضویت در سازمان جوانان حزب و دهه آغاز نبرد های طبقاتی و نبرد علیه نازیسم و فاشیسم در حال قدرت گیری بود.

او نیز به سرعت به سوی گرایشات رادیکال تر روی آورد و همکاری نزدیکش را با نشریه Clarte آغاز کرد که تاوان آن تحت فشار قرار گرفتن از سوی عناصر راستگرای حزب بود. او نیز بهمراه بسیاری از جوانان انقلابی آن سالها به صفوف حزب کمونیست سوئد پیوست. طی سالهای ۱۹۵۹ تا سال ۱۹۶۴ سردبیر نشریه Nydag (روز نو) شد. او از سوی حزب نماینده پارلمان سوئد از سال ۱۹۶٣ تا ۱۹٨۵ بود. یازده سال رهبری او در حزب چپ، گواه تلاش های او برای روند مدرن شدن و مستقلانه اندیشیدن حزب است. او طی سالهای ۱۹۶۴ تا ۱۹۷۵ رهبر حزب بود و چه در سالهای پیش از رهبری در راستای استقلال اندیشه حزب و فاصله گیری از پیروی از “تصمیمات جمعی” و در راس آن تصمیمات حزب کمونیست اتحاد جماهیر شوروی سابق تلاش کرد و در سالهای ۱۹۵۶ و پس از رهبری حزب در سال ۱۹۶٨ در جریان اشقال مجارستان توسط نیروهای عضو پیمان ورشو و اشغال پراگ توسط نیروهای شوروی علیه اشغالگری موضع گیری کرد و مسیر استقلال فکری حزب را نشان داد.

کارل هنریک هرمانسون در سال ۱۹۴۱ با Maria Katz ازدواج کرد که حاصل این ازدواج دو دختر بود. ماریا کرتز در سال ۱۹۱۶ به دنیا آمده بود و در سال ۲۰۰۱ با زندگی بدرود گفت.

سرمایه داری سوئد هرگز از قلم هرمانسون در امان نبود. محموعه کتابهای او با دقت تلاش های سیستم کاپیتالیستی در سوئد و امپریالیستی در جهان را افشا کرده است. او در یکی از کتابهایش در سالهای ۱۹۶۲ دست و حضور ۱۵ خانواده سرمایه دار سوئدی را که بر اقتصاد سوئد چنگ انداخته اند را با موشکافی و دقت نشان داده است.
بزرگترین ویژگی هرمانسون را می توان خلاصه وار اینگونه شرح داد:
مبارزه بی امان با سیستم سرمایه داری و برای عدالت اجتماعی
تلاش برای روشن تر کردن مفاهیم سوسیالیزم و مبارزه اجتماعی
نقش و رابطه سرمایه داری و قدرت
احترام به عقیده دیگری و خونسردی و فرموله کردن دلایل خویش
تلاش برای استقلال اندیشه و استقلال حزب از پیروی کورکورانه

دستگاه تبلیغاتی سرمایه داری سوئد نیز لحظه ای از تهمت و دروغ پراکنی علیه او و حیثیت سیاسی او دست برنداشت اما زندگی نزدیک به یک قرن او گواهی بزرگ بر پوچی اتهاماتی از قبیل وابستگی و … مهر باطلی بر اینگونه تلاش های دستگاه عریض و طویل سرمایه داری کوبید.

کارل هنریک هرمانسون اگر چه چشمانش را به روی جهان بست اما نام و مبارزات او با تاریخ صد ساله سوئد پیوندی ناگسستنی دارد.
او از زمره انسان هائی بود که به راحتی نمی توان جایگزینی برایش یافت.

یادش گرامی
جمال میرخرم ۲۶ جولای ۲۰۱۶
djamal۰٨stockholm @gmail.com

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.