به یاد پدرم پرویز نعمان

بزرگ بود و از اهالی امروز
بنا به خواسته آن عزیز روز جمعه ٢٢ آوریل طی مراسمی ساعت ۴۵/٩ بدنش بهکریماتوریوم آکسفورد سپرده شد. بخشی از خاکسترش را روز دوشنبه ۱۳ ژوئن بهمزار کارل مارکس در گورستان هایگیت میبریم. از تمامی دوستانی که مایل هستند دعوت میشود که ما را در این مراسم همراهی کنند. ….

Bildresultat för ‫پرویز نعمان‬‎

به یاد پدرم پرویز نعمان
بزرگ بود و از اهالی امروز

پرویز نعمان، یکی از والاترین انسانهایی که می‌‌توان شناخت، پس از یک عمر مبارزه جمعه روز ۱۵ آوریل ۲۰۱۶ در آکسفورد درگذشت. او هرگز در برابر مشکلات زندگی سر خم نکرد. هرگز آرمانهایش را حتی برای یک لحظه از دست نداد و بر تمامی دردهایش خندید. او به جهان و جهانیان عشق ورزید و آمال و آرزویش بهینه سازی زندگی آنان بود. آزادمرد فاضلی بود از زمان خود بسی فراتر که پوچیهای زندگی روزمره هرگز نتوانستند در عزم راسخش و یا در فعالیت روشنفکریش خللی وارد کنند. آنان که افتخار دوستیش را داشتند، متاثر از انسانیت، دانش و صداقتش بودند. همیشه با ما خواهد بود.

بنا به خواسته آن عزیز روز جمعه ٢٢ آوریل طی مراسمی ساعت ۴۵/٩ بدنش بهکریماتوریوم آکسفورد سپرده شد. بخشی از خاکسترش را روز دوشنبه ۱۳ ژوئن بهمزار کارل مارکس در گورستان هایگیت میبریم. از تمامی دوستانی که مایل هستند دعوت میشود که ما را در این مراسم همراهی کنند.

دخترش آزاده نعمان، برادرش الیاس نعمان، خواهرانش شیرین و کیوان نعمان و بهمن نیرومند

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.