شماره سی و سوم نشریه فلاخن منتشر شد

در سی و سومین فلاخن از انتخاباتی که گذشت می‌نویسیم و از انتخاباتی که در راه است. توضیح می‌دهیم که چرا سکوت کردیم، سیمای راستین نبردی را که جریان دارد ترسیم می‌کنیم، از ایده‌ی امنیت می‌نویسیم و کسانی که به آن وفادارند. ….

در فلاخن سی و سوم از «بشارت‌دهندگانِ امید» می‌نویسیم، از «شرایط حساس کنونی» و «آشتی بزرگِ ملی». در این فلاخن از خصلت طبقاتی رویدادهای جاری می‌نویسیم، از خبرهایی که نادیده گرفته می‌شود، از کارگرانی که خودکشی می‌کنند و از مناسکی جمعی که متضمن سرکوب است و تضعیف توان طبقاتی کارگران. در فلاخن سی و سوم از دوگانه‌ی مشارکت/ تحریم می‌نویسیم، از فقدان «مردم» و از سایه‌ی صندوق که در این دوگانه هنوز بر سر ما مستدام می‌ماند.

فلاخن سی و سوم را بخوانید:
http://www.lajvar.se/pdf/falakhan33.pdf

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.