پـویـان انـصـاری: عجـایـب انـدر عجـایـب…!

جمهوری اسلامی در چنین مواقعی برای داغ کردن تنـور “انتخابات” به هر حیله و مکری روی می آورد که تا به امروز چه بخواهیم یا نخواهیم در این راه ۳۸ ساله، موفق بوده است. ….

————————————

پـویـان انـصـاری

Pouyan49@yahoo.se

عجـایـب انـدر  عجـایـب…!

باور کنید زمان مثل باد می گذرد هرچند، این عُمر ماست که می گذرد و ما هم شوربختانه  کماکان در مورد مسائل سیاسی جامعه مان اندر خم یک کوچه ایم!

بگذریم. مثل اینکه دیـروز بود که “انتخاباتِ” ریاست جمهوری اسلامی، انجـام شـد! حالا هم”انتخاباتِ” مجلس، خبرگان … !

پرسش اینجاست، بعداز این همه “انتخاباتِ” گوناگون که رژیم جمهوری اسلامـی در ایران تـرتیـب داده است چه کمکی حتی ناچیز در زمینه های اجتماعی،سیاسی و بخصوص اقتصادی به مردم زحمتکش ما شد که حالا قرار است در این “انتخابات”، مردم ما به نوایی برسند!؟

ایـن “انتخابات” هم مانند یکی دیگـر از شامورتی بـازی های انتخاباتی ۳۸ ساله ی حکومت است که به شیوه های مختلف شیـادی، که الحق و الانصاف فقط تخصص ملایان با عبـا و بی عبـاست بـرگـزار می شود .

در دوره هایی که، مغـز علیل مُنجمد شده سران این حکومت، در شُـرُفِ ذوب شـدن است متاسفانه، داروی درمانی آن فراهم می گردد و “انتخاباتِ” در پیش رو، یکی از آن داروهای نجـات دهنده این نظام است که بدبختانه مردم با حضور خود در آن، سهم بسزایی دارند!

جمهوری اسلامی در چنین مواقعی برای داغ کردن تنـور “انتخابات” به هر حیله و مکری روی می آورد که تا به امروز چه بخواهیم یا نخواهیم در این راه ۳۸ ساله، موفق بوده است.

شوربختانه، مـردم، با علم به اینکه می دانند حـرارت وحشتنـاک این تنـور “انتخابات” چون گذشته در تمام زمینه ها، تـار و پـود آنها را می سوزاند باز، بسوی آن می رونـد!

به هرحال، به زبانی ساده باید یاد آور شد که گویا، دو نوع انتخابات در دنیـا وجود دارد یکی آزاد، مثـلأ مانند کشورهای اسکاندیناوی، که مردم آزادانه به پای صندوق رأی می روند یا نمی روند .

دیگری “انتخابات” از نوع جمهوری اسلامی ست که باز هم مردم آزادانه به پای صندوق رآی می روند

اما، تفاوت آنها به قول معروف، از زمین تا آسمان است.

در کشورهای اروپائی که به هر حال دمکراسی وجود دارد رهبـران احـزاب گوناگون، از آنجائی که برای شعـور مردم شان احترام قائلند و به آن بـاور دارند هرگـز، این جـرئـت را به خود نمی دهند که که برای کشاندنِ آنها به پای صندوق های رأی، دست به هر شیوه کثیفی بزنند و یا با گفتن یکسری خُزعبلات به عقل و بینش آنها، توهین کنند .

خلاصه اینکه حتی رهبر حـزب مذهبی هم برای اخـذ رأی، از حضرت عیسی، موسی، تـورات، انجیـل، حـلال و حـرام، آیـه و غیـره استفاده نمی کنـد چـرا که خـوب می دانـد با گفتـن چنین حـرف هایی آن چند درصد رأی هم که دارد، از دست می دهد.

اما در ایـران عزیزمان، وضعیت، جالب تر از آن است که می پنداری!

فکرش را بکنید بعد از ۳۸ سال که حکومتِ اهریمنی خمینی، در سرزمین چند هزار ساله با فرهنگ و هنـر ایـران، حکمفرمائی می کند چطور افراد کاندید در طیف های گوناگون، به خـود جـرئـت می دهند که، مردم را تحقیـر می کنند.

واقعأ از خود سئوال کرده اید چرا عالیجناب سُرخپوش، می شود سلطان قلب ها !؟

چرا جنایتکاران را با کمال وقاحت و بی شرمی در لیست کاندیداتوری، می گذارند !؟

چرا در لیست جهنمی آنها بـایـد ۹۹% و نیم، سبیل کُلفت باشند و بس، چرا و چرا …..

حکومت با تجـربـه از “انتخاباتِ” گـذشتـه، برای داغ کـردن تنـور “انتخابات” در این آشفتـه بـازار مکـاره، به هر شیوه ی فریبکارانه و ریاکارانه، دست می زنـد از جمله، بکـار بُـردن نام ِ کشـور “انگلیس” آنهـم از زبـانِ  آیت اله های ساخـتِ خـود انگلیس، که این خـود، خدمتی است برای سوق دادن مـردم به سوی آیت اله بی بی سی که این روزها، کارش شده بـازار گرمی برای “انتخابات”.

اما به قول معروف دروغ چرا، آ، آ و بازهم آ، از عجایب این حکومت که واقـعـأ از عجایب هفتگانه گامی جلوتر است سخنـانِ خامنه ای است که علنأ در روز روشن می گوید، حتی مخـالـف هم هستید بروید رأی بـدهیـد!

در تکمیل و به پیروی از بیانِ این دیکتاتور خونخوار، بعضی از آن دسته به اصطلاح روشنفکر، لبیک کنان حـرف “آقـا” را بلغـور می کننـد و می گوینـد “هـر چنـد مـا خـود مخـالـف این رژیـم هستیـم و رأی هم نمی دهیم ولی شما مردم، بروید رأی بدهید” جل الخالق !!!

این گُجستـک، از مردم حتی مخالف، می خواهد با حضور گُستـرده در خیابانها به “انتخابات” رنـگ و بو و جلایی دیگر بدهند و جمهوری اسلامی را تضمین کنند ! که وی با غُرور و افتخار بتواند فردای بعد از”انتخابات” از حضور شما مردم، برای دنیا، ادا و اطوار در بیـاورد که، آهـای جهانیان بی فرهنگ و ادب، حضـور میلیونی اُمتِ اسلام را در روز “انتخابات”، دیـدیـد !؟

از عجایب دیگر این مـرز و بـوم، سکوت آن دسته از قلم زنان آذری، کُرد و… است که برای اینکه ثابت کنند ایرانی نیستد اینترنت را می پُـکـانـدند !

ولی نمی دانم حالا در این موقع ِ حساس ِ “انتخابات”، کجا هستند !؟

فکـر می کردم الان است “آنهـا”یی که خـود را کُـرد می دانند نـه ایـرانی، تُـرک می دانند نـه ایـرانی، اهوازی خود را عـرب می داند نـه ایـرانی، فریادشان در اینترنت بلند می شود که آهای هموطن تُـرک، کُـرد، خوزستانی، این”انتخابات” به مـا هیچ ربطی ندارد که بخواهیم در آن شـرکت کنیـم یـا تحریم کنیم مـا که ایـرانـی نیستیـم، اصلأ، گور پدرشان، به مـا چـه!

“خدا”را چه دیدید شاید مردم مورد خطاب حرف آنها را گوش می کردند و در روز”انتخابات” در خیابانهای تبـریز، کُـردستان،  اهوار و … پـرنـده هم، پـر نمی زد چه برسد به آدمیزاد !!!

سرتان را درد نیاورم. ایران، کشور عجایب در عجایب است مثلأ بشنوید از عجایب دیگر این دشت که،

سُنـی ای که از دیدگاه فکـری رژیم قُـرون وسطایی جمهوری اسلامی، همانند زنـان کامل نیست که بتواند از حق و حقوق طبیعی خود استفاده کند در روز “انتخابات” به دنبال ِ رأی به شیعـه، می گردد!

آدری و کُـرد، برای حـق ِ داشتـن ِ زبـان مـادری، در صندوق ِ ضـد آن، رأی می انـدازد !!!

اما دست آخر بشنوید از خـود ِ خـودِ ایـرانیـان، که حقیقتـأ از همه عجیب تـرنـد چـرا که با آن همه تاریخ چند هزار ساله … بـرای قلـع و قمـع کردن خـود، بـه دنبــالِ شمشیـر ۱۴۰۰ سـالـه، در صنـدوق آنهــا، رأی می انـدازنـد !!!

انسان ها در طول زندگی خـود چیزهای گوناگونی را آزمایش و تجربه می کننـد ولی نمی دانـم چـرا این مُهـم، برای خلق های قهـرمـان ما رُخ نمی دهد و بـرای یـک بـار هم، نـرفتـن پـای صنـدوق رأی را آزمایش و تجـربـه نمی کننـد!؟

آخه لامصب، ۳۸ سال رفتیـد … !، اصلأ خوب کـاری کردید که رفتید دستتان درد نکند، حالا تـرا به جـان هر کسی که دوست دارید یک بـار هم که شـده برای تجربه و مُهـم تـر اینکه برای سلامتی خـودتـان “نــرفــتـــن” را آزمایش کُنیـد، فقط یک بـار، شـایــد مـزه دیگری چشیـدیـد .

ذر هر حال، از آنجایی که  آرزو برای نسـل دیـروز جُـرم نیست امیـدوارم، مـردم به جـان آمـده بخصوص نسل جوان آن،  در روز”انتخابات” صندوق های رأی را بر سـر رژیم ِ فرهنگ کُش، زن ستیز، ضد سُنی، ضد زبان مادری، و به یک زبان ساده، ضـد انسـانـی جمهوری اسلامی، خـراب کننـد !

نفهمیدم چی گفتی؟

بُـزک نمیر بهـار میاد کُمبزه با خیار میاد !

نفهمیدم! چی

یک قرون بده آش به همین خیال باش!

نفهمیدم …..

پنجشنبـه ۶ اسفند ۱۳۹۴، یک روز مانده به رأی دادن و انداختن در صنـدوق هـای ضـدِ حـق و حقـوق طبیعـی خـودتـان

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.