قطع غذای کارگران معدن البرز شرقی به دلیل بدهی کارفرما


ایلنا:
منابع کارگری در معدن البرز شرقی گزارش دادند از روز شنبه  -۷ آبان ماه- پیمانکار آشپزخانه که مسئولیت تامین دو وعده غذای گرم به کارگران دو شیفت ظهر وشب  حدود  هزار کار گر این واحد معدنی را دارد به دلیل عدم دریافت مطالبات معوقه خود از پختن غذا  در این معدن خوداری می کنند.

کارگران میزان مطالبات معوقه پیمان کار آشپزخانه را حدود ۸۸۰ میلیون تومان ذکر کردند ودر ادامه افزودند:این پیمانکار مدعی است کارفرما حداقل باید نیمی از مطالباتش را پرداخت کند تا این شرکت بتواند مایحتاج ولوازم مورد نیاز پخت غذا را تامین کند. طبق اظهارات کارگران البرز شرقی همچنین پیمانکار آشپزخانه می گوید کارگران شاغل در آشپزخانه که حدود ۱۷ تا ۲۰ نفرند دست کم مزدشان۳ ماه به تعویق افتاده که  وی نمی تواند  پاسخگوی مطالبات آنان باشد.

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.