دمیرتاش: این آتش همە را خواهد سوزاند

صلاح الدین دمیرتاش در نشست ه د پ در هزخ  ضمن اعتراض تند بە کشتارهای جزیر گفت: ” اگرما علیە آنچە کە در جزیر روی می دهد تلاش نکنیم، این آتش همە را خواهد سوزاند. بودروم  از جزیر دور نیست”. ….
دمیرتاش: این آتش همە را خواهد سوزاند

ه د پ در نشست فراکسیون حزب بە منظور محکوم کردن کشتارهای حکومت ترکیە در جزیر و یاری رساندن بە مردم خود در ناحیە هزخ شرنخ برگزار کرد. دمیرتاش در این نشست سخنرانی کرد. اهم نکاتی کە دمیرتاش بر آنها تأکید کرد، جنین بود:

در چنین ساعاتی کە جزیر حتی نفس کشیدن ممنوع شده، ما نشست خود را برگزار می کنیم . پیش از هر چیز باید گفت کە این حرکت ما ادامە خواهد داشت. در جزیر اقدامات ضد بشری روی می دهند.   باید دانست کە بهای صلح در این سرزمین چە اندازە است. اکنون چندین روز است کە تهاجمی علیە خلق ما در جریان است و بە طور مشخص این حملات نژادۆرستانە با همکاری میت و حکومت انجام می گیرد. پس از چندین حملە نژاد پرستان و پس از آنکە چندین جا را در آتش سوزاندند، شکر کە بالاخرە بازپرسی و تحقیقی در این بارە آغاز شده. اما تحقیق از چە کسانی؟ از من شروع کردەاند. بە سبب آنکە من مادە ١٢۵ قانون اساسی جمهوری ترکیە را یاد آوری کردم.دادستانی آمد بە همین علت پروندەای علیە من باز کردە .

این آتش همە را خواهد سوزاند
خلق ما بە سبب آنکە بخوبی از اهمیت صلح آگاه است، می گوید صلح. ما هم نظرات خلقمان را بیان کردە و می گوییم صلح. ما بی چارگی و ترس را نفی می کنیم، و بخاطر اینکە ما بە صلح ایمان داریم می گوییم صلح. چرا کە می دانیم اگر صلح استقرار نیابد چە بر سر انسانها خواهد آمد. اگر امروز ما در برابر آنچە کە در جزیر روی می دهد حرکتی نکنیم، باور کنید ایم آتش همە را خواهد سوزاند. اگر در برابر تراژدی کە در جزیر روی می دهد ساکت بمانیم ، صلح چگونە خواهد آمد؟ببینید سوریە و عراق در چە وضعیتی قرار دارند؟ اکنون ترکیە نیز در لبەهای آن است. حرکت و تلاش ما تنها برای مردم جزیر نیست، برای تمامی خلقهای ترکیە و جهت پیشگیری از فاجعە است. و اگر ما این تلاشها را انجام می دهیم در آنکارا مورد تهدید و حقارت قرار می گیریم.

باید رئیس جمهور و نخست وزیر بدانند کە تأکید ه د پ بر روند حل مسالمت آمیز مسائل هنوز برقرار است و تغییر نیافتە و در جای خود باقیست. ببینید ما در حال نوشیدن جام زهر هستیم. ما تن  و جان‌مان را بر این سنگها گذاشتەایم . بلە مردم بە این شکل درپی صلحند. در شرایط راحت و آسوده‌ سخن از صلح ممکن است از دل برنیاید. اگر شما صداقت دارید ، بفرمائید دست به‌ دست هم بدهیم و از این خونریزیها جلوگیری کنیم.

ک ج ک به‌ فراخوان ما پاسخ مثبت می دهد. از این سو چنین پاسخی به‌ ما می دهند اما آنکارا بر جنگ اصرار دارد.

حتی اگر کسی اسلحه‌ بدست داشته‌ باشد بدون اخطار گلوله‌باران نمی شود. ما نمی دانیم در جزیر افراد مسلحی وجود دارند یا نه‌. ما می گوییم نیستند. اجازه‌ نمی دهند ما حتی برایشان آب ببریم. انشاالله‌ ما آنچه‌ را که‌ در این ۹ روز بر سر مردم جزیر آمده فراموش نمی کنیم . امیدواریم تا اول نوامبر تو هم در جای خودت باشی چرا که‌ ما برای سقوط و کنار گذاشتن تو هر آنچه‌ را که‌ لازم باشد انجام خواهیم داد.

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.