اقامت اتباع افغانی در مازندران ممنوع شد

(دنباله…)

کول بران و معضل بیکاری در کردستان

یک فعال کارگری در سقز از فعالیت بیش از ۱۵۰۰ کارگر مرزی در مناطق سردشت، بانه، سقز و مریوان در حرفه خطرناک و غالباً غیر قانونی «کول‌بری» خبر داد. …. (دنباله…)

حماد شیبانی: انتخابات ریاست جمهوری در تونس

این روزها جدالی بزرگ و پیچیده درمحافل چپ تونس بالا گرفته است. تشدید این مناقشات ممکن است به انشعابات بزرگ و کوچک جدیدی منتهی شود. حضور پررنگ روشنفکران مداخله گر در امر سیاست، گرمابخش این مبارزه و تعمیق دهندۀ آنست. …. (دنباله…)