پـویـان انـصـاری: کـوبـانـی یعنـی، حمـاسـه…

در چشم این همه مردم بیدار ِ عمدأ در خواب رفته !/ کـوبـانـی / قتل عام می شود. در سکونِ ساکتِ سنگین شرمساران تاریخ/ دختران کوبانی/ برای عیش و نوش خلفای اسلامی/ به فروش می رسند. ….

پـویـان انـصـاری
Pouyan49@yahoo.se

کـوبـانـی یعنـی، حمـاسـه…

در جلوی چشم این جهان هستی/ شرف و غرور خلقی/

بـازیچـه دستِ مُشتی غارتگر سرمایه های مردمی می شود.

در چشم این همه مردم بیدار ِ عمدأ در خواب رفته !/

کـوبـانـی / قتل عام می شود.

در سکونِ ساکتِ سنگین شرمساران تاریخ/

دختران کوبانی/ برای عیش و نوش خلفای اسلامی/ به فروش می رسند.

در چشم بیـدار مبارزین ناتوانِ اینطرف و آنطرفِ این کُـره خاکی/

شمشیـر خـونیـن داعش/ بر سر کوبانی بی گناه / فرود می آید.

در این سایه سنگین سکوت بر زندگی آرام من و تو/

کوبانی/ برای رهـا شدن از لجن زار ایدئولوژی داعش/

بـایـد مُسلح شود.

در این جهـان ” مُتـمـدن “/

کوبانی/ اسیـر بـربـریـت می شود.

در پیش چشمان شرمندهِ من و تو/

کوبانی/ با مرگ، دست و پنجه نرم می کند.

در قامتِ خم شده/ و پُشتِ شکسته ِ من و تو/

کوبانی/ با قامتی بالنده/ در برابر توحش و وحشیگری داعش/ می ایستد.

در سکوتِ جهانِ به عمد خواب رفته/

در فریاد دغلکارانِ جامعه مدنی و حقوق بشری/

کوبانی/ برای نفس کشیدن/ بـایـد اسلحه بدست بگیرد.

در این لحظات پُـر دلهره/ که جهان ناظر آن است!/

کوبانی/ برای حـق زیستن/ چون مُهره ای در بازی شطرنج/

با انگشتِ دستان خون آلودِ ابـر قدرت ها و همپالگی هایشان/

به بازی مرگبار/ گرفته می شود.

در لجن زار سیاست های کثیف این جنایتکاران/

کوبانی/ قربانی می شود.

در پیش چشم دنیا / کوبانی دوست داشتنی/

هم چون قطره ای/ در برابر اقیانوسی از توحش و وحشیگری/ داعش است .

عمو سام / و شُـرکـاء/ برای نقشه شوم خود/

شمشیر داعش را / تـیـز می کند و سپس/

بعد از رسیدن به اهداف پلید خود/ شمشیر آنها را / کُنـد می کند.

راستی/ شمشیر داعش / چقدر باید/ خون کوبانی بی گناه را بریزد؟/

تا مافیای قدرت/ ارضاء شود ؟

اما، مقاومت و ایستادگی/ کـوبـانـی / فراموش نشدنی و بیاد ماندنیست .

هنوز این قطرهِ مقاومت/ در اقیانوس بـربـریـت/ محو نشده است.

مبارزاتِ کوبانی/ برگ زرینی است در صفحات تاریخ درخشان ملت ها.

کوبانی/ در زیر شمشیر خونین داعش/ زیستن را / فریاد کرد.

شیـر زنـان مُسلـح کـوبـانـی/

در برابر شمشیر خونین زن ستیـز ِ خلافت اسلامی داعش/

از خود / حماسه / ساختند.

کـوبـانـی/ هنوز / نفس می کشد .

کـوبـانـی / پـیـروز جنـگ است.

بـژی کـوبـانـی.

یکشنبه ۱۹ اکتبر ۲۰۱۴ – استکهلم

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.