نامزدان احزاب ترک و کرد برای انتخابات ریاست جمهوری ماه اوت

“حزب دموکراتیک مردمی ترکیه” متشکل از فعالین سیاسی کرد، امروز “صلاح الدین دمیرتاش” را به عنوان نامزد حزب خود معرفی کرده است …. (دنباله…)