منصور امان: سرگیجه حکومت از واکنشها در برابر جنایت اوین

تازه ترین نشانه از این وضعیت را دستگاه قضایی حُکومت به تماشا گذاشته است. ….

سرگیجه حکومت از واکنشها در برابر جنایت اوین

منصور امان

جنایت دژخیمان آقای خامنه ای در زندان اوین، “نظام” را به کام یک بُحران پیش بینی نشده فرو برده است. یک هفته پس از ارتکاب این تبهکاری، حُکومت زیر فشار موج گُسترده اعتراضها و بازتاب بین المللی آن همچنان در حال تلو تلو خوردن است.

تازه ترین نشانه از این وضعیت را دستگاه قضایی حُکومت به تماشا گذاشته است. هدایت کنندگان نظامی و امنیتی این دستگاه در حالی که قادر به نگه داشتن آقای غُلامرضا اسماعیلی بر پُست خود نبوده اند و ناچار شده اند این زندانبان بدنام را از محل ماموریتش دور کنند، از زبان آقای صادق لاریجانی، یک مُهره دست نشانده دیگر خود، به دفاع از اعمال تبهکارانه ای که تحت امر آقای اسماعیلی در زندان اوین روی داده برخاسته اند و زبان به تهدید و عربده علیه زندانیان سیاسی و پُشتیبانان آنها گشوده اند.

از سوی دیگر، دولت حُجت الاسلام روحانی نیز تحت تاثیر فشارها، ناگُزیر به نشان دادن واکُنش گردیده و سُخنگوی آن وعده داده است که جنایت اوین “بررسی” شده و “گُزارش نتایج آن ارایه می شود”.

آقای مُحمدباقر نوبخت در مورد چگونگی “بررسی” مورد اشاره اش توضیح داد که یک “تیم” در این باره تشکیل شده است. او اشاره ای به اعضا و ترکیب “تیم” مزبور و حوزه های “بررسی” آن نکرد. پیشتر خانواده زندانیان سیاسی خواستار تشکیل “کُمیته حقیقت یاب” شده بودند.

گُفته های مزبور به گونه آشکار با مواضع یک عُضو دیگر دولت، حُجت الاسلام پورمُحمدی، وزیر دادگُستری در تناقُض قرار دارد. وی در نخُستین واکنش یک مقام دولتی به رُسوایی یورش دژخیمان آقای خامنه ای به زندانیان بی دفاع، موضوع را ابتدا مُنکر شد و سپس آن را بی اهمیت جلوه داد.

در همین حال، وزارت اطلاعات نیز که اعلام کرده بود در این باره توضیح خواهد داد، از ابتکار خویش عقب نشسته و چنین می نماید که ورود آن به این مساله مُفید دیده نشده است.

مجموع این واکُنشها در هر دو سوی صحنه، بیانگر آن است که “نظام” از یک سو تلاش می کند پیامدهای جنایت خود در زندان اوین را مُدیریت و آن را از حوزه عُمومی به کُنج “قانونی” (فرسایشی) مُنتقل و نیروهای فعال در این پهنه را مُنفعل کند و از سوی دیگر به شدت از نتیجه عقب نشینی – حتی نمایشی و مُوقت – در برابر فشار اجتماعی هراسان است.

با این حال، همان فاکتوری که گردانندگان قُوه قضاییه را به برکناری مامور رُسوا شده خود قانع کرد و دولت آقای روحانی را به موضعگیری و وعده “بررسی” وادار ساخت، در صورت تداوُم و ایستادگی قادر است این تلاشها را خُنثی کرده، تضاد منافع بین جناحهای گوناگون حُکومت را تشدید کند و آنها را به عقب نشینیهای بیشتری وادار سازد.

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.