پـویـان انـصـاری: وفـای بـه عهـد و پیمـان، بـا …

قتـل عـام زندانیـان سیـاسـی در دهـه شصـت، شکست شکنجه گرانِ خون و جنونِ نظامی، در بـرابـر، فـریـاد آزادیخواهی نسلی سرکش مبـارز بود ….

پـویـان انـصـاری
Pouyan49@yahoo.se

وفـای بـه عهـد و پیمـان، بـا …

در تـابستـان دهـه شصـت،

نسلی بر آمده از مقاومت و مبارزه،

نسلی از شجاع ترین انسانهای دوست داشتنی،

علیه فاشیسم مذهبی،

به پـا خواستند

آنها همچون پیشقراولان راه آزادی،

پیکار خود علیه استبداد را،

بـا قطره های خـونِ پـاک خود،

آزادی را فـریـاد زدنـد

فـرزنـدان این مـرز و بـوم

به زلالی قطره قطره ِ بـاران

و بـه صداقت گـرمی خورشید تـابـان

حماسه ای در تاریخ کُهن ایـران زمین

از خود بر جا گذاشت

گُلهـای پـر پـر شدهِ آن غروب غمزده

عشـق ماندنیست در قلب من و تـو

آن گُلهـای گُـلـگـون سُـرخ بـاغ میهن مان

حماسه ِ مقاومت و عشق به آزادی را،

در سیاهچالهایِ رژیم جنایتکار جمهوری اسلامی

به تصویر کشیدند

آن نسل سرکش دوست داشتنی،

واژهِ مقاومت را،

در زندانهای حکومتِ جهل و جنون

تـا آخـریـن دم نفس،

به جلادانِ رژیم ضـد انسـانـی خمینی،

نشـان دادنـد

آن گُلهای رنگارنگ بـاغ آزادی

پیـونـد جـاودانـه ای بین خـود،

و من و تو بـرقـرار کرده اند که هـرگـز،

فـرامـوش نمی شود

صدا یا قلم من و تـو،

در بازگو کردن و افشاء کردن

قتـل عـام دلاوران کوه استقامت و استوار ِ،

تـابستـان دهـه شصـت

بخشـی از آن،

وفای به عهد و پیمان است.

گُلهـای گُلگون سُـرخ آزادی

هنوز در بـاغ میهن مان،

همچون آتش سرکش و سوزنده

بر فرق سـر نـظـامی ضـد انسـانـی،

فـرود می آیـد

قتـل عـام زندانیـان سیـاسـی در دهـه شصـت،

شکست شکنجه گرانِ خون و جنونِ نظامی،

در بـرابـر،

فـریـاد آزادیخواهی نسلی سرکش مبـارز بود

وفـای به عهد و پیمان بـا آن عـزیـزان،

تا سرنگونی این حکومت ضد انسانی،

همچنان پـا بـرجـاست

وفای به عهد و پیمان ما

بـا زیبـاتـریـن گـُلهـای پـر پـر شده باغ میهن مان

نـه در بخشیدن داس بدستان ِ جنایتکار جمهوری اسلامیست و نـه،

در فراموش کردن آن فریاد آزادیخواهی تابستان دهه شصـت است.

بیـاد آن گُلهای همیشه جاودان دهه شصت،

شهریور ۱۳۹۲ / استکهلم

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.