کمیته مبارزه براى آزادى زندانیان سیاسی: به یارى خانواده زندانیان محکوم به اعدام بشتابیم

به یارى خانواده زندانیان محکوم به اعدام بشتابیم
در طى یک ماه گذشته بیش از صد نفر توسط رژیم اسلامى در زندانها اعدام شده اند و تعداد بیشترى در معرض خطر اجراى حکم اعدام هستند. خانواده هاى زندانیان و زندانیان از مردم خواسته اند  به کمکشان بشتابند و اجازه ندهند رژیم تعداد بیشترى را قربانى کند. این اعدامها در حالى صورت میگیرد که برخى از سازمانهاى جهانى به اصطلاح مدافع حقوق بشر  منتظر هستند تا روحانى , رئیس جمهور رژیم جنایتکار اسلامى, زندانیان را آزاد کند و احکام اعدام را لغو کند! این سازمانها خود میدانند که چنین عملى اتفاق نخواهد افتاد اما ترجیح میدهند به جاى نجات جان انسانها منافع خود را  حفظ کرده و با رژیم مماشات کنند.  این یک واقعیت است که در طول ٣۴ سال اخیر کلیه جناحهاى رژیم در یک نقطه اشتراک کامل داشته اند: زندان و شکنجه و اعدام مخالفینشان.  خانواده هاى زندانیان  بدرستى از مردم شریف و آزاده انتظار دارند که به یارى فرزندانشان بشتابند و مقامات جهانى را تحت فشار قرار دهند.

در اعتراض به اعدامهاى اخیر و جهت لغو احکام اعدام, کمیته بین المللى علیه اعدام فراخوان  دو هفته اعتراضى,  از تاریخ ٣١ تیر ماه الى ١۴ مرداد ( ٢٢ جولای الى ۵ آگوست) را داده است.  کمیته مبارزه براى آزادى زندانیان سیاسى از این حرکت اعتراضى حمایت کرده و تمام امکانات خود را جهت تقویت این اعتراض جهانى به کار میبندد . ما از کلیه شخصیتها  و تشکلهاى علیه اعدام و مدافع آزادى زندانیان سیاسی دعوت میکنیم به این حرکت اعتراضى بپیوندند  و در روز سوم آگوست برابر با  ١٢ مرداد ماه با تجمع در مقابل زندانها در ایران , اعتراض در مقابل سفارتخانه هاى رژیم در خارج از ایران , ارسال نامه اعتراضى به سازمانهاى جهانى و محکوم کردن سکوت این سازمانها  در این حرکت اعتراضى شرکت کنند و با سیاست اعدام و شکنجه رژیم مقابله نمایند.

کمیته مبارزه براى آزادى زندانیان سیاسی
٢١ جولاى ٢٠١٣ برابر با ٣٠ تیر ماه ١٣۹٢

http://zendanisiasi.wordpress.com
http://cfppienglish.wordpress.com
https://www.facebook.com/zendani.siasi?ref=ts

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.