حسین پویا: سفارشات سازنده و مفید به روحانی

قبل از هرحرف و حدیث و سفارش و وصیتی به توصیه حضرت امام که فرمودند “دولت کاری نکند که چیزی که چیز بوده یا نبوده دوباره چیز بشود”، عمل کنند و مواظب چیزها باشند که دوباره چیز نشوند. و اما بعد …. (دنباله…)

گروهی از سیصد نفر از زنان اصلاح طلب خواستار تلاش شخصیتها برای رفع حصر از رهبران جنبش سبز شدند

(دنباله…)