پـویـان انصـاری: کدام سوگُلی، به حجله رهبر می رود!؟

پـویـان انصـاری
Pouyan49@yahoo.se

کدام سوگُلی، به حجله رهبر می رود !؟

آهای مردم اسیر و سرگشته

در سرزمین پُـر از طلای سیاه

که مُلا خور گشته

چرا اینقدر شتاب زده در پی یک لُقمه نانید!؟

مگر نشنیده اید که “انتخابات” در راه است

وعده های سر خرمن براه است

باز حواله نفت بر سر سفره در بورس است

زرشک با چماق پُلو در انتظارتان است

در حکومتِ عدلِ خامنه ای با اعوان و انصارش

غذا و آب، چه معنایی دارد

تا سینه و قمه زنی براه است

*   *   *   *  *

بالاخره جنتی مَشنگِ همیشه در چُـرتِ دود وافور

برای رقص و عشوۀ شتـری در رکابِ رهبری

انتصاب نمود جلیلی را از دوران عصر حجر

همچون حدادِ

نا عادل، در تقسیم تـریـاک قجر

رضایی مُلقب به محسن چوپون

که دیپلم اش از طویله ورد زبان این و آن است

از یُنجه حرف می زند در اصطبل طویل رهبر

ولایتی که شیفته نعلین رهبر است

آفتابه بدست همیشه در پُشتِ در است

حسن آقا روحانی با آن چهره ان آبی

احساس غرور می کند در غلامی

قالیباف آن مُتخصص کُشتن ِ دانشجو

هی دم می زند از دریوزگی خود به رهبر

برای خالی نبودن عریضهِ جـوک در “انتخابات”

عارف و غرضی هم انتصاب شدند

در حاشیه این شامورتی بازی

اگر رفسنجانی و مشایی هم بودند تو این بازی

فرقی نمی کرد نقش ها آنها در این سیرکِ بازی

*   *   *   *  *

مُعما چیست ای “رهبر” اوباش و اراذل، تو بگو؟

کدامین یک به آخور تو راه می یابد، تو بگو؟

کی حاجت تو را برآورده  کند

رخت از تن کند و سوی تو سُجده کند

از فرق سرت بوسه زند تا نعلین پایت

تا بلکه رحمتِ تو شود شامل حالش

*   *   *   *  *

اما بشنو ای رهبر مافنگی دوران عصر حجر

هرکه شود سوگلی تـو

هیچ تأثیری بر عقل و خردِ ملت ما ندارد

خلق ما دیده همه انواعش را

“اصلاح طلب”، اصولگرا، “لیبرال” و سبـز اش را

هر سوگلی که از زیر عبای تو در آید

زندانی سیاسی، به آغوش خانواده باز نیاید

هر یک از این جانی ها که شود “رئیس جمهور”

شکم کارگر بیکار با زن و بچه اش نشود سیـر

هرکس بشود سوگلی تو ِ مفلوک

یا روسری یا تو سری هست کارش شب و روز

سوگلی تو هرکه باشد

دانشجوی مبارز، همچنان در بند است، در بند

چرا که سوگلی های آخور تو همه در اصل

از یک قماشند و یک کرباس در رأس

با این شامورتی بازی “انتخابات”

“ازادی” نمی شود آزاد

پس ای مردم تحقیر شده زیر ستم ِ دینی ۳۴ ساله

برخیزید و بساط این مضحکه “انتخابات” را بهم ریزید

“ازادی” را آزاد کُنید در آن سرزمیـن

آدینه ۳۱ مه ۲۰۱۳ – استکهلم

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.