“مارکسیسم در هزاره” اثری از: تونی کلیف

نشر آلترناتیو منتشر کرد:
http://www.lajvar.se/pdf/Marxism-at-the-Millennium.pdf

مارکسیسم در هزاره
اثری از: تونی کلیف

برگردان: بهزاد جعفرپور

ویرایش اول
اردی­بهشت ۱۳۹۲

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.