کمون پاریس، حکومت کوتاه، اما جاودانه پرولتاریا!

به این ترتیب کمون آن شکل از انقلاب اجتماعی بود که در ۱۸ مارس ۱۸۷۱ در پاریس روی داد و با آن پرچم سرخ بردگان مزدی و زحمتکشان برای نخستین بار در تاریخ به نشانه پیروزی و عزم طبقه کارگر در لغو مالکیت خصوصی وبرای اجتماعی کردن آن اعلام گردید. ….

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.