پـویـان انصـاری: نگذاریم آن رقص مرگ …!

این بار، بـاز هم بـرطبـق روال همیشگـی سلاخ خانه بشریت یا همان دادگـاه های قُـرون وسطـایـی این نظـام خـون و جنـون، دو انسان، دو جوان،دو زندانی سیاسی به نـام زانیـار و لقمـان را بـه اتهـام قتل فرزند پسـر امام جمعه شهـر مریوان، بـه جوخه دار می بـرد. ….

نگذاریم آن رقص مرگ …!

پـویـان انصـاری
Pouyan49@yahoo.se

moradi

طنـاب دار بـازهـم،

در آسمان سرزمینـی،
کـه دیگـر،

زیبـایـی رنگ آبـی را هـم در خـود نـدارد

رقـص مـرگ دو انسـان را نـدا مـی دهـد،

نگذاریم در زمیـن،

مـن و  تـو،

نـظـاره گـر ِ

آن رقـص خونیـن باشیـم.

ماشین تـرور اعدام نظام جنایتکار جمهوری اسلامی ایـران، هم چنان بـدرو کـردن ِ گُـل های دوست داشتنی ما، با داس ِ خونیـن ۳۳ ساله خود، ادامه می دهـد.

این بار، بـاز هم بـرطبـق روال همیشگـی سلاخ خانه بشریت یا همان دادگـاه های قُـرون وسطـایـی این نظـام خـون و جنـون، دو انسان، دو جوان،دو زندانی سیاسی به نـام زانیـار و لقمـان را بـه اتهـام قتل فرزند پسـر امام جمعه شهـر مریوان، بـه جوخه دار می بـرد.

وقتـی صـدای درد کشیده پـدر زانیار را می شنویم که از من و تو و جامعه جهانی استمداد می کند و پیـام مـادر ِ ِ زجـر کشیده این زندانی سیاسی را می خوانیم بی اختیارقلب هرانسانی را بدرد می آورد به جُز،شمشیر بدستان رژیم سنگسار، شکنجه و اعدام  ِ جمهوری اسلامی.

یک لحظه خود را جای آنهـا بگذاریم! یا فکـر کنیم آنها فـرزنـدان یکی از ما، هستند، حتی تصـور طنـاب دار، بـرگـردن ایـن لاله های دوست داشتنـی، ماننـد کـابـوسـی است که تمام وجـود مـا را به لـرزه در می آورد.

ریختن خون این گُل های اُمید فردا، وجود هر انسان آزادیخواهی را منقلب می کند.

بـاور کنید هر دقیقه و ثانیه، از سلول مـرگـی، در سرزمین نفرین شده ما از زمین و آسمان، دو انسـان با تمام رویـاهـای زیبـای ِ جوانی، در انتظار سعی و کوشش ما در برون مـرز و برای دیـدن آفتـابـی دیگـر، لحظه شماری می کنند..

انسـان های آزادیخواه و مُتعهد به آرمان های انسانی!
بیـائیـم با سعی و کوشش و تـلاش همگـانـی، و به هر شکـل ِ ممکن، نـگـذاریـم این طنـاب دار لعنتـی، تـوسـط جـلادان جمهوری اسلامی، زنـدگـی آنهـا را با تمـام آرزوهـای قشنـگ جـوانـی ِ شـان، بـه زیـر خــاک بـه بـرد و مـادر و پـدر دیگـری از آن سرزمین را، به سوگ عزیزانشـان، به نشاننـد.

یقینـا برای این دو زندانی جوان سیاسی، تلاش و حمایت و واکنش فوری ما بسیار مُهم، حیاتی، با ارزش و دلگرم کننده است پس برای رهایی آنها از چنگال دژخیمان چمپاتمه زده بر سرزمین مان، بی تفاوت نباشیم و مُجدانه و مُصمم بکوشیم باهر توانی که داریم مجامع بین المللی را واداربه عکس العمل کنیم که حکومت جهنمی جمهوری اسلامی را را تحت فشار قرار بدهند که شـایـد! این حکم ظالمانه، لغـو شود و این دو جوان، آفتاب زندگی را همانند من و تـو، به بیننـد .

سه شنبه ۸ ژانویه ۲۰۱۳ – استکهلم

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.