پـویـان انصـاری: لایـروبـی طـویـلـه اوژیـاس …

لایـروبـی این طویـله و شکـار حیوانات وحشی و درنده آن، بـر عُهـده مبارزین انقلابـی آن سـرزمیـن به خصـوص نسـل جـوان آن است که بـا یـک حـرکـت انقـلابـی نسـل ِ این نـوع حیـوانـات خـونـخـوار را که بنـا بـر ماهیـت ایـرانـی کُش ِ شـان، بـا هیـچ شیـوه مسالـمت آمیـزی هـم اهلـی نمی شوند، هـدف قـرار دهنـد و آنهـا را بـرای همیشـه از صفحـه تـاریـخ زیبـای سـرزمیـن مـان، محـو کننـد. ….

لایـروبـی طـویـلـه اوژیـاس …

پـویـان انصـاری
Pouyan49@yahoo.se

همانطور که برهمه بـویـژه نسل ِ سوخته و کباب شده یا بـر عکس، واضـح و روشن است!!! بعد از سال ۵۷ که قـداره بنـدان جنایتکـار جمهوری اسلامی به همت سربازان گمنام ِ “آقـا” یا کنفرانس داگالوب یا مـردم و خلاصـه اینکه بقول مش قاسم، دروغ چـرا آ.آ.آ … یک جورایـی به قـدرت رسیدنـد که هنـوز هم بعـداز سی و انـدی سال نفهمیدیم (البته سربازان گمنام ِ “آقـا” و کنفرانس داگالوب خوب فهمیدند!) کجا به کجا نقل کجا …!

اما، این واقعیت مُهم رابه هیچ طریقی نمی توان پنهان کردکه درطی عُمر نظام جهل و نکبت جمهوری اسلامی الحـق “رشـد و شکـوفـایـی” در تمام زمینه ها چنـان با سرعت بـاور نکردنی هم چـون قمـر مصنوعـی ببخشیـد، قمـربنی هاشم، در ایـران ِ نفـریـن شده از آسمـان و زمین، شتـاب گرفتـه است که جهـان از ایـن همه پیشرفت عجیب وغریب آن، انگشت به … مانده است!

اما سئوال اساسی که جهان بشریت را گیج و منگ کرده این است که:
چه کسانی پُشت ِ این همه “شکوفایی عجایب هفت گانه … با پوزش، آفتـابـهِ”، قـرار دارنـد!؟
در حقیقت با رُشـدِ سرسام آور تکنیک و تکنولـوژی قمه زنی، خـرافـات، گریه و زاری و بر سر و سینه زدن در این نظام ملایان، بایدهم جهان هستی از این همه “تـوسعه علوم حیوانی در ساختن ِ آفتـابـه” آنهم در انـدازه های مختلف آخـونـدی، دُچـار شگفتـی و مـات و مُتحیـر شونـد.
در واقعیت امر وقتی تعلیـم و تـربیـت این حکومت، با علـوم حیـوانـی گره خورده باشدبایدهم دنیا ازاین همه شگفتـی های آخوندی دُچـار سکسکه شوند، برای نمونه می توانید گوشه ای از این گیتـی را نشان دهیـد که ارز را ثانیه ای، سرسام آور شکوفـا کنند!؟
درکجای این دنیا قیمت ِ مُرغ و تخم مُرغ اش مانند سکه طـلا، ارقـام نجومی پیـدا می کنـد!؟

آیا بـاورتـان می شود کـه خـروس های ایـران زمیـن هـم از تـرس ِ ملایـان درنـده خـوی متجـاوز، دیگـر قوقولی نمی کنند.
آیا جایی سراغ ارید که زندانی اش مانند دختر رفسنجانی یعنی فائـزه خانم قبل از رفتن به “زندان” البته آنهم برای ترجمه کردن کتاب های خمینـی جـلاد مانند “توضیح المسائل” از عربی به زرگری، به انگلستان سفـر کند که انگلیسی اش را خوب کند!
آیا فـردی می توانـد چشم اش را بـر”عظمت و رُشـد عظیـم” غنـی سـازی رژیـم جمهـوری اسلامـی به بنـدد و سرانجام، سرنوشت ِ غوطه ور شدن آنهـا را در عَنـی شدن، نه بیـنـد؟
اینها نمونه های بسیار جزئی است که برای روشن شدن ذهن ِخام ِ بشریت عقب افتاده به خصوص اجنبی ها ذکر شد که اینقدر به دانشمندان و کاشفان خود فخر نه کنند و گـرنـه بازگو کردن بی شمار “علوم حیوانی در کنـار آفتابه ِ” ملاهای با عبا و بی عبای نظام جمهوری اسلامی درایران، هفتاد من ِ مثنوی هم جوابگو نیست.

اما برگردیم به بی سئوالی مُبهم که خالق و یا پُشت ِ این همه “عجـایـب” کیست یا چیست؟
راوی گزارش می دهد گویا اوباش و اراذل ولـی وقیـح در جـایگـاه واقـعـی خود که طویله بـزرگـی است دور هم جمع شدند که از قضـا دود و بوهای ناهنجار هم از آن جا به مشام می رسید.
گلـه ها
هم زمان که در حال چـریـدن بودند، بـرای افزایش و “شکوفـایـی” هرچه بیشتـر ارز، اعـدام، قصـاص، زنـدان، تصـادف، تجـاوز، شکنجـه، ویـرانـی، اعتیـاد، تـن فـروشـی، راهیـان نـور، وبـلاگ نـویـس کُشـی و غیـره لنگ و پاچه یکدیگر را می گرفتند.
رأس ها در مدتی که علف و … نشخوار می کردند درباره اینکه چطور خون های بیشتری از پیکـر جـوانـان ایرانی  را به یمن ِ ورود نحس ِ جـلاد جمـاران در۳۳ سال پیش به سرزمین مان، بـریـرنـد به تبـادل لگـدی و گـازگرفتن از یکدیگر پرداختند.

راوی در دنباله گزارش خود حکایت می کند که:
طـویلـه
، مملو ازگلـه بود، همه نوع احشـام وحشی درآن به چشم می خورد از گـاومیشـی چون فیروز آبـادی تا رُطیـل سمی چون جنتـی و یا گُـرازی همچون احمدخاتمی، ناگفته نماند کفتـار پیـر، رفسنجانی، بهمـراه روبـاه مکـار محمدخاتمی، شرکت داشتند.
طبـق معمول، مـادیون های طویلـه، چون فاطمه آلیا، زهره طبیب زاده نوری فاطمه رهبر، و …هـم زینت بخش ِ طویله بودند .
وقتی خفـاش خـون آشـام خـامنـه ای که از مکیـدن ِخـون ِ ستـار بهشتی ها صورتش گُلگون شده بود، وارد طویله شد ولوله ای در میـان گلـه وحشـی درگـرفـت، در این میان خـوش رقصـی سه رأس بـرادران لاریجانـی، تماشایی بـود، علی لاریجانی الاغ بی پـالان کـه رئیس  طویلـه بـود از شـدت شور و شعف شروع به عـر،عـر کـردن کرد.

صادق لاریجانی الاغ بـا پـالان که نظـارت طویله را به عهـده داشت با خنده های کـریـه خود، دنـدان های سیاه و کثیف خود را نشان می داد.
محمد جواد لاریجانی الاغـی که هنوز بین پالان و بی پالان گیـر کرده است ازشادمانی مشغول جفتک انداختن بـود.
سردسته غارتگـران و تیـرخلاص زن ِ مشهور، احمدی نـژادِ عنتـر، مشغول شامـورتـی بـازی و نشان دادن جـای دوست و دشمن بود.

مصباح یزدی خـوک (البته از نوع کثیف اش) مشغول خوردن نجـاست اش بود.
حسین شریعتمداری این سـگ هـار که از بس پاچه مردم را گرفته است دیگر دندانی برایش نمانده بود از فـرط خوشحالی واق، واق می کرد.
خلاصه اینکه همه گله های وحشی حاضر در طویله، ازخوشحالـی سُـم و دُم خودشان را با دیدن خامنه ای این خفـاش خـونـخـوار زمـان، تکـان می دادنـد.
این خفـاش تشنـه بخـون جـوانـان ایـران زمین که همه راه های دزدی، خیـانـت و جنـایـت به او ختم می شود با دهان خون آلود، که گواه قربانی دیگری را نـدا می داد عربده کشیدکه:

آی احشام نـر و موک و مادیون ها!
مـا در این طویلـه که زادگـاه واقـعـی ماست و به آن هم افتخـار می کنیـم، جمـع شدیـم که بـار دیگـر، ماننـد این ۳۳ سال، در افزایش ویـرانـی ها و قلـع و قـمع کـردن مـردم یـاغـی سرزمین جهنمـی ایـران، اختـلاف های خود را بر سر علـوفـه و غیره به کناری بگذاریم و با یکدیگر بر سر ریختن خـون آنها که ضامن بقـای چـریـدن مـا در این طویله است، بیـعـت کنیم و گـر نـه بزودی همچون طویله اوژیاس، لایـروبـی خواهیم شد.

راوی ادامه می دهد که:
این چاله دهانی خامنه ای خون آشام، چنان وضعیت سوق الجیشی طویله را بهم زد که احشام از نـر و مـاده، ازشادمانی با خروج گازهای ناهنجارخود، بوی گند ِ طویله را دوچندان کردند، دیـدن گله ها در این شرایط دیدنی بود به ویـژه لبخنـد کـریـه کفتـار پیـر رفسنجانی و روبـاه مکـار خاتمی به احمدی نـژادِ عنتـر، کـه هنـوز مشغـول نشان دادن دوست و دشمن خود بود.

اما پُـرسش مُهم و اساسی در اینجا مطرح می شودکه:
چه کسی و یا کسانی می توانند این طویله را که آخوندها در ایران زمین بوجود آورده اند، لایـروبـی کُنـد؟
۳۳ سال کارنامه سراسر ننگین و خـونیـن ِ این جانوران وحشی که با خـون صـدهـا هـزار انسان پـر پـر شده این سرزمین، عجین شده است نشان دادکه:

این نظـام طویله ای بـا علوم حیـوانـی اش، نـه از نسل ِ بـره و میش است و نـه اهلـی و خانگـی است، پس چگونه می توان با این جانوران درنـده خـوی، مبارزه و آنها را نـابـود کرد؟

آیا تحـریـم ها پاسخگوی این امر مهم است یـا بُمب های آمریکایی و اسرائیلی و سایر کشورهای اروپایی!؟
یقینـأ هیـچ کـدام، چراکه برای نـابـودی این طویله که ۳۳ سال است در ایـران ما درست کرده اند نـه بـایـد به چپاولگران سرمایه های مردمی دلخوش بود و نـه بـه ابـر مـردی، امیـد بست.

در طـی این سالهـای طولانـی وحشتنـاک و زجـرآور، این حیـوانـات نظـام ِ همیشـه درنـده و تشنـه بخـون مـردم ستمـدیـده مـا، بـزرگتـریـن جنایت های باور نکردنی را علیـه آنهـا انجام داده اند تا جائیکه حتی، این جنـایتکـاران تاریـخ بشریت تـاب و تحمل دست ِ نـوازش هم کیش و هم مسلکان خود را ندارند!

و از آنجائیکه نـه جنـگ و نـه بُمـب و نـه کنفـرانس های مسخره محفلی و مخفی چند نفره بنام “گـذار به دموکراسی برای خـودشـان”( که البته اشتبـاهـأ «ایـران» را به جـای “خـودشـان” نوشتنـد!) اینجـا و آنجـا گذاشتـن و نـه منشـور ایـن و آن، می تواند آزادی واقـعـی را برای مـردم مان به ارمغـان بیاورد بنابراین، تنهـا یک آلتـرنـاتیـو باقی می ماند و آن اینکه:

لایـروبـی این طویـله و شکـار حیوانات وحشی و درنده آن، بـر عُهـده مبارزین انقلابـی آن سـرزمیـن به خصـوص نسـل جـوان آن است که بـا یـک حـرکـت انقـلابـی نسـل ِ این نـوع حیـوانـات خـونـخـوار را که بنـا بـر ماهیـت ایـرانـی کُش ِ شـان، بـا هیـچ شیـوه مسالـمت آمیـزی هـم اهلـی نمی شوند، هـدف قـرار دهنـد و آنهـا را بـرای همیشـه از صفحـه تـاریـخ زیبـای سـرزمیـن مـان، محـو کننـد.

آدینه ۱۶ نوامبر ۲۰۱۲- استکهلم

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.