اعتراضات و اعتصابات کارگران در محکومیت سیاست های ریاضت اقتصادی

بیش از ۴۰ اتحادیه در ۲۳ کشور سرمایه داری به اعتصابات و اعتراضات سراسری اروپا پیوسته اند. این اعترضات از حمایت قاطع کارگران، زحمتشکان وحقوق بگیران برخوردار است. اتحادیه های کارگری یونان ، اسپانیا، ایتالیا و پرتقال این اعتصاب سراسری را سازمان داده اند. ….

 

در جریان این اعتراضات در اسپانیا ۶۰ نفر بازداشت شده و ۱۸ نفر از نیروهای امنیتی در برخورد با مردم مجروح شده اند. گزارشی از اعتراضات و زدوخوردها در سایر کشورها نیز وجود دارد.
کارگران وزحمتکشان از آن جهت دست به اعتصاب و اعتراض سراسری زده اند که دولت های سرمایه داری سیاست های ریاضت اقتصادی، حذف کمک های دولتی، خصوصی سازی ِآموزش و پرورش و بهداشت و قطع کلیه خدمات دولتی به مردم را سر لوحه کار خود قرار داده اند. این دولت ها تحت فشار نهادهای مالی همانند صندوق بین المللی پول، بانک جهانی و بانک مرکزی اروپا این سیاست ها را اجرا می کنند که فشار آن بر دوش کارگران، زحمتکشان و حقوق بگیران است وامتیازات آن برای سرمایه داران و صاحبان شر کت های بزرگ وانحصاری.

مبارزه گسترده و سراسری کارگران وزحمتکشان در سراسر جهان سیاست های اقتصادی نهادهای سرمایه داری را به چالش می کشد و نشان می دهد که این سیاست ها باید تغییر کند و نظام کنونی نمی تواند خواسته های مردم سراسر جهان را برآورده کند. این اعتراضات بار دیگر ثابت می کند که کارگران تنها با وحدت، اتحاد و گسترش تشکل های سراسری خود می توانند در برابر سیاست های مخرب اقتصادی ایستاده و تا رسیدن به خواسته های خود پایداری کنند.

کانون مدافعان حقوق کارگر
http://kanoonmodafean1.blogspot.de

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.