فیلم تظاهرات در بازار

شعار بازاری باغیرت، حمایت حمایت / تظاهرات و اعتصاب در بازار بزرگ تهران / ۱۲ مهر ۹۱

ارسال دیدگاه