پـویـان انصـاری: جـدل “خودمونی” به زبـان سـاده …!

جا دارد از تمام انسان های آزاده در این تظـاهـرات حال با هر مـرام و مسلک و اندیشه ِ انسانی بودنـد قـدر دانـی کرد چراکه در این بُرهـه زمـانـی خیلـی هـا بعلـت عُمـر تبعیـد طـولانـی و مسائـل دیگـر خـانـه نشیـن، یا دچـار یاس و نا امید شده اند و خیلی ها هم که با انتخـاب نـوع زنـدگـی خـود در این ور آب، آن سرزمین را، بی خیال هستنـد ….

 

پـویـان انصـاری
Pouyan49@yahoo.se

جـدل “خودمونی” به زبـان سـاده …!

 مُفسر۱: درود …، حالت خوب ِ؟

مُفسر۲: درود مُتقابل، حقیقت اش نه، با این اوضاع و احوال دیگه حالی برای آدم می مون ِ!

مُفسر۱: باز چی شده!؟

مُفسر۲: همین مسئله نیویورک و حاشیه هایش!

مُفسر۱: منظورت عظمت تظاهرات ایـرانیـان علیه رژیم جنایتکار جمهوری اسلامی است یا هـو کردن نماینده اش؟

مُفسر۲: بـرو بابا تو هم دلت خـوش ِ، چی کـار به عظمت آن تـظـاهـرات داری که به خواهی به آن به پـردازی، از بعضی رسانه ها و مُفسرین ِ شان یـاد بگیر و به روش غیـر مُتمدانـه ایـرانیـان علیه جناب آقای مهمانپرست به پـرداز که اتفاقأ از بـد حادثه منهم آنجا بودم .

مُفسر۱: آهان! یعنی از آن تظاهرات تـاریخـی که ایرانیان آزاده با عقـایـد گوناگون از کشورهای مختلف برای اعتراض آمده بودند حرفی نـزنـم بلکه به آن صحنه چند ثانیه ای علیه سخنگوی جلادان به پـردازم!

مُفسر۲: خوب معلوم ِ اصلأ چرا باید آن تظاهرات را بزرگ کرد!؟ مسئله مهم کاربی تربیتی “اون شخص”  بود که فرهنگ ِ هزار ساله ما را از بین بُـرد!

مُفسر۱: یعنی تمام آن تظاهـرات با شکـوه را ول معطل، همون یک کلمه فحش را به چسب!

مُفسر۲: خوب معلوم ِ تو اینجاهاست که باید فرهنگ مان را به تماشای جهانی بگذاریم!

مُفسر۱: یعنی آن تظاهرات کوبنده علیه احمدی نژاد که سمبل رژیم جنایتـار جمهـوری اسلامی است رها کنم به “اون یکی” به پردازم!

مُفسر۲: تو چـرا سعی می کنی مُـرتب عظمت این تظاهرات را به رُخ بکشی؟

مُفسر۱: برای اینکه در اون صحنه یک نفر فحش میدهد! کـه در مقـابـل عظمت آن تظـاهـرات هیـچ ِ، خوب از این منظر بایـد مُـرتـب از باشکوهی آن تظاهرات یـاد کنـم، امـا مُفسر۲، خدائیش خوشحالم تـو یکـی، اون صحنـه فحش را حدالقل به مجاهدین نسبت نـدادی!!!

آخ ِ من نمیدانم چرابعضی ازاین رسانه های به اصطلاح “معتبر”و مفسرین اش مانندجمهوری اسلامی هر کاری که تـو خـارج علیه اش انجـام می شود بـه مجاهدین وصل می کنند! پس ما چه کاره ایم!؟

ولی جالبی قضیه یا بهتـر بگویم تـراژدی ماجرا این است، اینقدر که بعضی از وسایـل ارتبـاط جمعـی کوچک و بزرگ در باره آن صحنه گفتند و یا نشان دادنـد یک صدم آن تظـاهـرات را بـازتـاب نکردنـد.

مُفسر۲: این یکی را درست میگی ولی بازهم تکرار می کنم، اون کار یکی ا َخ بود! وآبروی ما را بُـرد! مُفسر۱: آهان منظورت این ِ که میان آن همه شعار مُتمدانه، اون فحش جیـز بود !

مُفسر۲: بله

مُفسر۱: فـریـاد شعارهای “مُـزدور کثافت بـرو گمشو” ” قـاتـل خون نداها” “جنایتکار” و غیـره به گـوش نرسید فقط همون یک کلمه، که روش بیانی غیر متمدانه هم بود سراسری شد، وای خدا مـرگـم بـده چه بـد شد، راستی گفتی آنجا بودی ولی من تـرا آنجا ندیدم؟

مُفسر۲: چرا من آنجا بودم!

مُفسر۱: تو این مواقـع تـرا خدا مواظب خودت باش بـلایـی به سرت نیـاد که مثلأ در حیـن ِ شعـار دادن النگوهایت بشکنـد!

مُفسر۲: تو حالا هر چه می خواهی بگـو، من هنـوز معتقدم این کارها ا َخـه و با کـرامت انسانی جـور درنمی یـاد، باید از آقای مهمانپرست یـاد می گرفتید! دیدی هیچ روش غیر متمدانه هم بکار نبُـرد، حیـوُنـی فقط از تـرس می دودیـد.

مُفسر۱: معلوم ِ آنهـا در ایـران ۳۳ سال است حمام خون بـرپـا کردند ولی بیرون که می آیند خود را به موش مُردگی می زننـد، باور کنید اگـر دوربین ها و پلیس آنجـا نبـود چاقـو را از جیب اش در می آورد و چند نفـر از معترضین را تیکه و پاره  می کرد مثل ِ توی ایران، که چپ و راست می کشند.

مُفسر۲: ببین، شماها با همین روش های غیـر مُتمدانه باعث شدیدکه رژیم ۳۳سال حکومت کنـد! اگر از روش مُتمدانه استفاده می کردید شاید درهمان روزهای اول رژیم خودش با مهـربانـی حکومت را دو دستی می داد به مون !!!

مُفسر۱: نه بابا، آخ، آخ چه بـد شد، چـرا زودتـر این را نگفتی، واقـعـأ حیـف شد! اصلأ چـرا یک دستـه گُـل سبـز به این نماینده رژیم فرهنگ کُش و زن ستیـز ندادی که جهان شأن مقام و فرهنـگ ایرانی را ببینـد!

مُفسر۲: آخ ِ آنجا گُـل فروشی نبود!

مُفسر۱: خوب، می تونستـی یک خـوش آمـد خشک و خالی بهش می گفتـی، وای چـی می شـد! یک لحظه تصور بکُن بعضی از رسانه ها چکار میکردند! به خصوص او “مهمان پرست”بود تو “ایرانی” هم “مهمان نواز” !

البته بـد هم نمی شد که با روش مُتمدانه آنهم نه با صدای بُلند چون برای ما ایرانیان معتـرض زشت است که داد و فـریـاد کنیـم ممکن است اروپائیان و آمریکایی ها برداشت بـدی بکنند و به فـرهنـگ مـا لطمه ای وارد شود از این نظـر یـواشکـی که کسی نفهمـد تـو گـوش اش می گفتـی، ای جنـایتـکـار، ببخشیـد ای “آقـا” کـم در ایـران آدم بکُشیـد، اینهـایـی کـه اعـدام مـی کنیـد انسـان هسستنـد، گوسفنـد نیستنـد که گلـه ای سلاخـی می کنید.

راستـی مُفسر۲، اگـر آن تعـداد مُعتـرضیـن که اطـراف دشمن پرست (”مهمانپرست”) را گرفتـه بودنـد بهش گُ… به بخشید گُـل می دادند فکـر می کنی رژیم چی می گفت و یا می نوشت!؟

حتمأ میگی می نوشت:”

ضـد انقـلاب درخارج از کشور با هـدیـه گُـل سبـز محمدی به سخنگوی رزیم، نشان دادند که از فرهنگ بالای عربی با پوزش، ایرانی برخوردارند”!

مُفسر۲: من کـاری به این کـارهـا ندارم، بقول معروف حرف زن یکی است، در هر حال من با خشونت لفظی هم مخالفم، حتی اگرطرفی که فحش به آقای مهمانپرست دادبچه اش توسط آنهـا اعدام شده باشد یا پدر و مادرش به جوخه های اعـدام سپـرده شده باشد و یـا به بچه اش در زنـدان تجـاوز کـرده باشند! باید بر احساس خودش غلبه می کـرد و با منطق و علم و دانش،با جناب مهمانپرست بـرخـورد میکرد در چنین مواقـعـی آدم باید اعـدام، تجـاوز و این چیزهـا را فـرامـوش کند! و از کوره در نـرود که به فحش تبدیل شود و آبروی ما را ببرد!

مُفسر۱: یواش، اینقدر تنـد نـرو و بقـول معـروف، از کیسه خلیفه نـه بخش، یک لحظـه فکر کُـن که در سیاهـال های رژیـم جمهوری اسلامی به پسر خودت تجـاوز می شد، واقعـأ یک لحظه خـودت را جای آن انسـان ها بگذار! آیـا با دیـدن مُـزدوری چـون دشمن پرست ( “مهمان پرست”) می تونستـی جلوی خشـم و کینـه خودت را نسبت به این رزیم خونخـوار بگیـری؟ خوب ممکن است از دهنت حـرف زشتی هم در بیـاد، این را نباید نشان دهنده فـرهنـگ یک گروه و یایک جامعه تلقی کـرد و از آن یـاد کرد آنهم درست درمقابـل شکوه و عظمت ایرانیان مُعتـرض به سفـر نماینده هـزاران اعـدام و شکنجـه در ایـران.

بعـدش هم در همین کشورهای اروپائی و یا آمریکا که مـردم تظاهـرات می کنند حتمأ تعـدادی هم کلمات رکیکی بکار می برند مثلأ در اسپانیا که اینک بحـران اقتصـادی دامن گیرشون شده در تظاهـرات “تعـدادی” هم در آن جمعییت هـزاری، فحش ناموسی مثلأ نثـار ِ پادشـاه اسپانیا میکنند، حال طبق  ِ فرمایشات شما باید تمام رادیو و تلویزیون، خبرنگار و مفسران اسپانیایی اعتراضـات آن جمعییت عظیم را بـر علیه تورم و غیره که مسئله اصلی است نادیده بگیرند و در عوض به این به پـردازند که:”

آی ایرانی ها ببخشید آی اسپانیایی ها چه نشسته ایدکه تنی چند، فحش ناموسی نثار شاه اسپانیا کرده است! از این رو آبروی فرهنگ ما اسپانیایی در جهان رفت”!!!.

بر این منوال اگـر بر این باوریم که هزاران انسان ایرانی مُعترض به سفر نماینده جهـل و نکبت جمهوری اسلامی در نیـویـورک گـرد آمده بودنـد پُُـرسیدنی است آیـا همانطور که در کلیپ های گوناگـون بطـور واضـح و روشن دیـده شـد، از میـان آن جمعیت بـا شکـوه و مُعتـرض، بیشتـر از تعـداد انگشت هـای دست و پـا اطـراف دشمن پرست (”مهمان پرست”) مُـزدور بودند؟؟؟

درهرحال هرچه بود حرف ناپسند آن طرف، سوژه ای شد برای یکسری خبرنگار، مفسر،رادیو و تلویزیون و غیره، جالب اینجاست بعداز ماجرا، عده ای هم چنان اخلاقیات و علم و خرد و فرهنگ محاصره شان میکند که نمی توانند جلوی فضل و دانش خود را بگیرند از اینرو روی خط ها می روند و یا مینویسند که بله باید اینطوری یا آنطوری برخورد می شدبقول معروف معما چون حل شود آسان گردد، و بازهم بقول معروف، خانم و یا اقا، در دعوا حلوا قسمت نمی کنند(نمیدانم شاید هم بگوئید ما با جمهوری اسلامی دعوایی نداریم!)

مُفسر۲: واقعـأ نمی دونم چی جوابت را بدم اما اینکه اگر به پـاره تنـم یعنی فرزندم، در زنـدان های  این نظام بهش تجـاوز می شد نمی دانم چکـار می کردم شایـد حرکات خیلی بـدتـر از”اون طـرف” انجـام می دادم.

مُفسر۱: حقیقتأ نمی دانم چرا بایـد آدم کُشـان رژیم این جرئت را داشته باشند که به راحتی به اینجا و آنجا سفـر کننـد!؟

چرا این مُـزدوران براحتـی که در خیابان های تهران قـدم می زنند اینجا هم بـایـد بدون ترس و وحشت پـای کثیف خود را که مملو از خون نداها و سهرابها و …. است، شاهد باشیم!؟

 جا دارد از تمام انسان های آزاده در این تظـاهـرات حال با هر مـرام و مسلک و اندیشه ِ انسانی بودنـد قـدر دانـی کرد چراکه در این بُرهـه زمـانـی خیلـی هـا بعلـت عُمـر تبعیـد طـولانـی و مسائـل دیگـر خـانـه نشیـن، یا دچـار یاس و نا امید شده اند و خیلی ها هم که با انتخـاب نـوع زنـدگـی خـود در این ور آب، آن سرزمین را، بی خیال هستنـد، ازاین رو شرکت این مُعتـرضیـن به خصوص آنهایی که از اروپا رنـج سفرکردند تا فـریـاد مردم دربنـدمـان را به گوش نماینـدگـان قـرون وسطـایـی رژیم جمهوری اسلامی و جهانیـان برسانند.

مُعترضین نشـان دادند که هنوز، انسان های مبـارز، مسئـول و معتقـد به آرمـان های انسانی هستنـد چرا که تا این رژیـم جنایتکار بـر سر کـار است مـا هم با آنچه که در تـوانمـان است حتـی اگـر شده از پـرتـاب یک ریگ هم بسوی آنها، کوتاهی نـه خواهیـم کـرد.

در یک کلام می توان گفت:”
بـازتـاب این تجمع با شکوه عزیزان در نیویورک، با عقاید گوناگون، به کـام نظـام جنـایتـکـار جمهوری اسلامی در ایران تلـخ ، و به کـام ایـرانیــان دربنـد، شیـریـن شـد.

دوشنبه اول اکتبر ۲۰۱۲ – استکهلم

ارسال دیدگاه