کانون نویسندگان ایران (در تبعید): گرامی باد خاطرۀ درخشان احمد شاملو شاعر آزادی

شاملو نشان تاریخ نوین انسان را بر سینه داشت و در اندیشه اش چیزی نبود مگر سخن گفتن به زبان مردم اعماق. تلاش او برای گردآوری فرهنگ مردم، کنکاش در هزارتوی زندۀ زبان بود و انسان را در قامت پیشرونده اش به نمایش می گذاشت. ….

kanoon-tabid-2

گرامی باد خاطرۀ درخشان احمد شاملو شاعر آزادی
در آستانۀ دوازدهمین سالگرد چشم فرو بستن از جهان

تمام زندگی «شاعر»، پویش سترگی درراه کار تازۀ شعر و پیکاری خستگی ناپذیر با دشمنان آزادی بود.
شاملو، این نمونۀ بارز انسان پیشگام، تلاش خستگی ناپذیرش را با سرودن شعر ِ زندگی ادامه داد و به ستایش انسان نشست.
شاملو نشان تاریخ نوین انسان را بر سینه داشت و در اندیشه اش چیزی نبود مگر سخن گفتن به زبان مردم اعماق. تلاش او برای گردآوری فرهنگ مردم، کنکاش در هزارتوی زندۀ زبان بود و انسان را در قامت پیشرونده اش به نمایش می گذاشت.
یاد و خاطره شاعر گرانقدر مردم ایران زنده باد.

کانون نویسندگان ایران، روز دوم مرداد، در دوازدهمین سالگرد چشم فروبستن احمد شاملو، به نشانۀ سپاس از زندگی پرشور و شعر او بر آرامگاهش جشنواره ای از باران گل برپا می کند.
کانون نویسندگان ایران (در تبعید)، این حرکت ارزنده هموندان گرامی خود در ایران را سپاس می دارد.

هیئت دبیران
کانون نویسندگان ایران (در تبعید)
www.iwae.org

ارسال دیدگاه