ویدئو: برای میهن دربندمان و سالها تلاش مبارزانش در راه آزادی و برقراری دمکراسی

برای میهن دربندمان و سالها تلاش مبارزانش در راه آزادی و برقراری دمکراسی ….

برای میهن دربندمان
و سالها تلاش مبارزانش در راه آزادی و برقراری دمکراسی
برای فریادهای هر لحظه اش
برای شما که ایستاده جان باخته اید
برای شما که با مشتهای گره کرده سرود آزادی را گسترده می کنید
به امید ایرانی آباد و آزاد
برقرار باد دمکراسی

تهیه و تنظیم: رسانه ی سبز یعنی وطن

ارسال دیدگاه