موفقیت کارگران ماهشهر

آخرین خبرها از ماهشهر حاکی است که کارگران مجتمع های پتروشیمی ماهشهر به بخشی از خواسته های خود رسیده اند و کارفرما موافقت کرده است که بخشی از خواسته های کارگران را به اجرا در آورد. ….
مطابق این موافقت کلیه کارکنان مجتمع های پتروشیمی ماهشهر که بیش از ده سال سابقه کار دارند به صورت رسمی استخدام خواهند شد و از حالت قراردادی بیرون خواهند آمد و دست شرکت های پیمانکاری را در این زمینه کوتاه خواهد شد.
لازم به ذکر است که شرکت های پیمانکاری در حالی که برای مهندسان متالوژی حقوق های هفت میلیون تومانی به کارفرما صورت می دادند، اما تنها حدود دومیلیون و پانصد هزار تومان به آنان پرداخت می کردند و در سایر زمینه ها نیز متناسب با همین مبالغ از حقوق کارگران و متخصصان برای خودشان سود در نظر می گرفتند.

بر طبق توافقات صورت گرفته، کارفرما پذیرفته است که با کارکنان با سابقه زیر ده سال نیز در صورت تشکیل تعاونی قرارداد دسته جمعی منعقد کند. هم چنین در مورد افرادی که در شرکت های پیمانکاری مشغول به کار بوده و غیرمرتبط با تخصص هایشان به کار گرفته شده بودند در آینده تصمیم گیری شود.

این پیروزی هر چند کوچک، اما از آنجا که دست شرکت های پیمانکاری را در این بخش از صنعت کوتاه می کند، بیانگر آن است که مبارزات کارگران هر گاه به صورت دسته جمعی و متشکل ادامه یابد به نتیجه خواهد رسید و کارفرمایان را وادار به عقب نشینی خواهد کرد.

ما ضمن تبریک این پیروزی به کارگران ماهشهر خواهان گسترش تشکل های کارگری وایجاد قراردادهای دسته جمعی بر مبنای حفظ حقوق کارگران و حذف قراردادهای موقت و شرکت های پیمانکاری از تمامی بخش های اقتصادی هستیم.

اتحادیه کارگران پروژه ای
۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۱

————————————————————-
منبع: http://kanoonmodafean1.blogspot.com

ارسال دیدگاه