بیانیه چپ دموکرات به مناسبت روز کارگر: گرامی باد اول ماه می؛ روز جهانی کارگر

اول ماه می – روز جهانی کارگر – نماد پایداری و مبارزه ی خون بار کارگران جهان در استیفای حقوق خویش بوده است . مبارزه ای پیگیر و مستمر، سرشار از فراز و فرود اما بی امان. مبارزه ای بر سر جان و زندگی بهتر. ….


اول ماه می – روز جهانی کارگر
اول ماه می – روز جهانی کارگر – نماد پایداری و مبارزه ی خون بار کارگران جهان در استیفای حقوق خویش بوده است . مبارزه ای پیگیر و مستمر، سرشار از فراز و فرود اما بی امان. مبارزه ای بر سر جان و زندگی بهتر.

کارگران ایران در شرایطی به استقبال روز جهانی کارگر می روند که گسترش بیکاری، اخراج روز افزون کارگران از محیط های کار، افزایش تورم، پایین بودن غیرقابل تحمل حداقل دستمزد، عدم تامین و حمایت اجتماعی از خیل کارگران و مواردی اینچنین، بزرگ ترین پاداش رنج و تلاش ایشان از سوی ساختار سرمایه محور اقتصادی بوده است.
عمق دردها و رنج های اقتصادی در کنار محدودیت های دیگر ِ اجتماعی از قبیل ممانعت از حق قانونی برخورداری از تشکل، اعتراض، راه پیمایی و اعتصاب (اصول ۲۶ و ۲۷ قانون اساسی حکومت اسلامی) که گستره ای فراگیرتر از مبارزات کارگری دارد، زمینه های پیوند این جنبش بنیادین اجتماعی(جنبش کارگری) با دیگر جنبش های سیاسی و اجتماعی – مدنی را بیش از پیش تقویت می کند.

“چپ دموکرات ایران” ضمن گرامی داشت این روز بزرگ، حمایت و همراهی خود را با کارگران و معلمان زحمتکش (که همزمانی بزرگ داشت جایگاه شان می تواند بر همراهی مبارزاتشان یاری گر باشد) اعلام نموده، خواستار تحقق خواست ها و حقوق اساسی این طبقات رنج دیده و سرافراز می باشد و از همه ی جنبش های مدنی، آزادی طلب، برابری خواه و دموکرات می خواهد به صفوف مبارزات کارگران نزدیک شده و همگام با این طبقه ی موثر، زنجیرهای استبداد و ستم عمومی را از دست و پای عموم مردم بگشایند.
پیروز باد مبارزات حق خواهانه ی کارگران و معلمان ایران

چپ دموکرات ایران
شنبه؛ ۹ اردیبهشت ۱۳۹۱
۲۸ آوریل ۲۰۱۲
http://dl-of-iran.blogspot.com
chapedemocrat@gmail.com

ارسال دیدگاه