سال نو مبارک!

Norooz44

سرود بهاران خجسته باد را در کینک زیر گوش دهید:
http://www.lajvar.se/Ljud/monfaredzadeh-baharan.mp3

هوا دلپذیر شد
گل از خاک بردمید
پرستو به بازگشت زد نغمه امید

به جوش آمدست خون درون رگ گیاه
بهار خجسته باز خرامان رسد ز راه

به خویشان به دوستان به یاران آشنا
به مردان تیز خشم
که پیکار می کنند
به آنان که با قلم
تباهی درد را
به چشم جهانیان
پدیدار می کنند
بهاران خجسته باد، بهاران خجسته باد

و این بند بندگی
و این بار فقر و جهل
به سرتاسر جهان
به هر صورتی که هست
نگون و گسسته باد، نگون و گسسته باد

ارسال دیدگاه