پیام نوروزی کانون نویسندگان ایران در تبعید

کانون نویسندگان ایران در تبعید، طلوع سال نو و نوروز خجسته را به مردم ایران و فرا رسیدن بهار را به همه مردم این جهان پهناور تبریک می گوید و برای همه آنان آرزوی شادی، صلح و آسودگی دارد. ….

نوروز خجسته فرامی رسد

با بهار زندگی از نو نو می شود و مردم ایران، نو شدن طبیعت را نشانه سال نو، دگرگونی هستی ِ اجتماعی و انسانی خود می دانند.

اما جمهوری اسلامی بیش از سی سال است که همواره در پی این برآمده است تا بهار و نوروز خجسته را به کام مردم ایران تلخ کند. جمهوری اسلامی از نو شدن در هراس است و هر زبانی را که بر این سویه بچرخد می بُرد.
در سالى که گذشت جمهوری اسلامی ستم بسیار به مردم ایران روا داشت، از هر نوآوری و هر سخن تازه؛ از بیان حقایق زندگی در جهنم جمهوری اسلامی و از ادبیات و هنر پیشرو، از درخواست حق زندگی توسط توده های مردم ایران، از برابری خواهی زنان و امید پروری جوانان در هراس شد و به سرکوب هرچه بیش تر آزادی پرداخت.

در سال گذشته، کم نبودند رسانه هائی که در پرده خاموشی قرارگرفتند و نویسندگانی که به زندان افتادند. هر کس از حق کارگر و توده های گرسنه مردم دفاع کرد سرکوب شد.
در سالی که گذشت؛ دانشجویان نیزهمانند بقیه مردم ایران زیر سرکوب قرار گرفتند و آزادی بیان و تشکل از آنان هم گرفته شد.
در سال گذشته، حقوق اقلیت‌هاى عقیدتى و ملی نیز پایمال شد و شمار بازداشت‌ها و احکام زندان و اعدام ها افزایش غیرقابل باوری از خود بجا گذاشت.
در سال گذشته اعتیاد بیداد کرد و بی کاری جوانان به ویژه، گرده معیشت مردم را خُرد کرد.

با این همه مردم جامعه ما امید به زندگی نو، آینده روشن و رسیدن به آزادی را هرگز از چشم دور نداشته اند و محکم به پیش آمده اند تا با شادی به سال نو گام بگذارند، چشم بر خجستگی نوروز روشن سازند و خواست های انسانی خود را برآورند.
جمهوری اسلامی هر چقدر که بخواهد در برابر این میل انسانی به نو شدن و شادی بایستد، از پس اراده میلیون ها انسان که با تمام وجود عاشق نو شدن زندگی و نَفَس تازه هستند برنمی آید.

مردم جامعه ما، در سال گذشته، هم چون تمام دوران ننگین سلطه جمهوری اسلامی یک لحظه نیز از گرامی داشت زندگی و بیان خواست های به حق خود غفلت نکردند و اکنون در آستانه سال نو نیز، با خجسته پنداشتن نوروز و شرکت در جشنواره چهارشنبه سوری، با پریدن میلیون ها جوان از روی آتش و برآوردن فریاد شادی، خشم و نفرت جمهوری اسلامی را از این نوجوئی به پشیزی نمی گیرند.
جمهوری اسلامی، هم چون تمام دوران حیات ننگینش، حق را می کشد، دستگیر و زندانی می کند، شکنجه می دهد، به دار می آویزد و مردم نیز با مقاومت وعزم گذشته، می ایستند، مبارزه می کنند و نورزو را با شادی و زیبائی خجسته می دارند. بی تردید، این طبیعت شاد و اراده نوجوی انسان است که در این میدان پیروز می شود.

کانون نویسندگان ایران در تبعید، طلوع سال نو و نوروز خجسته را به مردم ایران و فرا رسیدن بهار را به همه مردم این جهان پهناور تبریک می گوید و برای همه آنان آرزوی شادی، صلح و آسودگی دارد.

کانون نویسندگان ایران در تبعید
بهار ۱۳۹۱

ارسال دیدگاه