فیلم: تحقیر مهاجران افغان توسط پلیس فاشیست اسلامی

مزدوران جمهوری اسلامی به این صحنه‌ها افتخار کنند!

ارسال دیدگاه