بریتانیا تمام ارتباطات مالی خود با ایران را قطع می‌کند

جورج آزبورن وزیردارایی بریتانیا گفته است که دولتش تمام ارتباطات خود را با موسسات مالی ایران متوقف خواهد کرد

این اقدام در بحبوحه ارزیابی های تازه سازمان ملل متحد از توانایی هسته ای ایران صورت گرفته است.
در بیانیه منتشره در این باره گفته شده که محدودیت های تازه تمامی بانک ها از جمله بانک مرکزی ایران را شامل می‌شود.

کلیک گزارش کامل تحریم‌های تازه دولت بریتانیا را بخوانید

http://www.bbc.co.uk/persian/world/2011/11/111121_l31_iran_britain_financialties.shtml

ارسال دیدگاه