ای کسانیکه ایمان آورده اید! کاش به جای “ایمان”، “سیمان” می آوردید تا مملکت را میساختیم

بارها شنیده ام که بسیاری می گویند: مردم چرا اینطوری شده اند؟ یا: بد دوره زمونه ای شده!!!؛ من در پی این بودم مدتی، که ببینم واقعا چه شده؟ اما به سرعت فهمیدم که چیزی نشده، این مردم همان مردم اند و دوره زمونه هم عوض نشده دلایل بسیاری بر این مدعا دارم اما اکنون یک حجت بر من نمایان شد که آن شعری از ملک الشعرای بهار است این شعر خود نشان می دهد که در زمان ایشان هم مردم ما مثل امروز بودند  این دود سیه فام که از بام وطن خاست از ماست که بر ماست

قصیده زیبای ملک الشعرای بهار

در محرّم ، ایرانیان خود را دگرگون می کنند
از زمین آه و فغان را زیب گردون می کنند

گاه عریان گشته با زنجیر میکوبند پشت
گه کفن پوشیده ،‌ فرق خویش پرخون می کنند

گه به یاد تشنه کامان زمین کربلا
جویبار دیده را از گریه جیحون می کنند

وز دروغ کهنه ی « یا لیتنا کنّا معک»
شاه دین را کوک و زینب را جگرخون می کنند

خادم شمر کنونی گشته، وانگه ناله ها
با دو صد لعنت ز دست شمر ملعون می کنند

بر “یزید” زنده میگویند هر دم، صد مجیز
پس شماتت بر یزید مرده ی دون می کنند

پیش ایشان صد عبیدالله سر پا، وین گروه
ناله از دست “عبیدالله مدفون” می کنند

حق گواه است، ار محمد زنده گردد ورعلی
هر دو را تسلیم نوّاب همایون می کنند

آید از دروازه ی شمران اگر روزی حسین
شامش از دروازه ی دولاب بیرون می کنند

حضرت عباس اگر آید پی یک جرعه آب،
مشک او را در دم دروازه وارون می کنند

گر علی اصغر بیاید بر در دکانشان
درد و پول آن طفل را یک پول مغبون می کنند

ور علی اکبر بخواهد یاری از این کوفیان
روز پنهان گشته، شب بر وی شبیخون می کنند

لیک اگر زین ناکسان خانم بخواهد ابن سعد
خانم ار پیدا نشد، دعوت ز خاتون میکنند

گر یزید مقتدر پا بر سر ایشان نهد
خاک پایش را به آب دیده معجون می کنند

سندی شاهک بر زهادشان پیغمبر است
هی نشسته لعن بر هارون و مامون میکنند

خود اسیرانند در بند جفای ظالمان
بر اسیران عرب این نوحه ها چون می کنند؟

تا خرند این قوم، رندان خرسواری می کنند
وین خران در زیر ایشان آه و زاری می کنند

ارسال دیدگاه