وقتی یک فیل در آفریقا می میرد (تصویری)

وقتی یک فیل در افریقا میمیرد فقط چند ساعت طول میکشد تا محو شود

ارسال دیدگاه