فریادهای جنتی خطاب به حضرت ابراهیم

بکن تو شکمش………………  بکن تو شکمش……………… – پس از اینکه گردن اسماعیل بریده نمی شد

ارسال دیدگاه