“جنگ عراق و احزاب چپ ایرانى” نویسنده: Erik Anderson

با انتشار این سند٬ که بدرستى برخى از گروههاى دست چپى را مورد انتقاد قرار میدهد٬ منظورمان این نیست که همه آن ایرانیانى که حکومت اسلامى را مورد انتقاد قرار میدهند در یک ردیف قرار دهیم. اما باید بدانیم که چه موضعى را اتخاذ نماییم٬ زمانیکه سازمانهاى مختلف ایرانى تلاش مینمایند که ما را با خود همراه نمایند. من تصور میکنم که خواندن این مقاله خالى از لطف نباشد٬ اگر چه به نظر میاید که در سال ٢۰۰۵ نوشته شده باشد.
بر گرفته شده از نشریه کارگر٬ ارگان رسمى حزب کمونیست سوئد (م.ل)
نویسنده: Erik Anderson
مترجم: پیام پرتوى

جنگ عراق و احزاب چپ ایرانى
سایه هاى جنگ دوباره بر روى آسمان خاور میانه سایه افکنده است. اینبار این ایران است که توسط امپریالیسم همیشه گرسنه آمریکا در معرض خطر بمباران و تهاجم قرار گرفته.  
در حالیکه نشریه کارگر٬ به عنوان مثال٬ اعتصاب رانندگان اتوبوس تهرانى را تحت نظر قرار داده و به نفع  تظاهراتى که در پشتیبانى از آنها در استکهلم انجام شد نوشته است٬ از حق ایران در توسعه انرژى٬ استقلال و حاکمیت خود نیز حمایت نموده است. ما تصور میکنیم که این یک سنجش متعادل است. اگر خطر جنگ قریب الوقوع شد٬ آنزمان ما میتوانیم در این مورد که این صحیح است که از اعتصاب پشتیبانى نماییم صحبت کنیم٬ اما ما در حال حاضر در آن شرایط قرار نگرفته ایم. 

در دوران حکومت شاه٬ زمانى که ایران توسط آمریکا و انگستان اداره میشد٬ هزاران دانشجوى ایرانى در آمریکا٬ انگلستان و دیگر کشورهاى غربى درس میخوانند و در همان کشورها باقى ماندند. زمانیکه انقلاب ١٩٧٩ پیروز شد و شاه به تبعید رفت بخشى از آنها به ایران بازگشتند اما بخش دیگرى در آمریکا باقى ماندند و در آنجا موضعى ضد امپریالیستى را اتخاذ نمودند. ایرانیان دیگر نیز با گروههاى مختلفى که داراى نشانه هاى دست چپى بودند همراه شدند. در ضمن به آمریکا سلطنت طلبان نیز مهاجرت نمودند که آرزو داشتند آمریکا دوباره شاه را بر اریکه قدرت بنشاند.  

با انتشار این سند٬ که بدرستى برخى از گروههاى دست چپى را مورد انتقاد قرار میدهد٬ منظورمان این نیست که همه آن ایرانیانى که حکومت اسلامى را مورد انتقاد قرار میدهند در یک ردیف قرار دهیم. اما باید بدانیم که چه موضعى را اتخاذ نماییم٬ زمانیکه سازمانهاى مختلف ایرانى تلاش مینمایند که ما را با خود همراه نمایند. 

روزنامه آسیا تایمز در ژوئن ٢۰۰٣ نوشت که آمریکا با متحدان “کمونیست” خود بر علیه دولت ایران همکارى میکند. آسیا تایمز از جمله از کمونیستهاى کارگرى در ایران نام میبرد. این “کمونیستهاى کارگرى” شاخه اى در عراق اشغال شده دارد که بر علیه جنبش مقاومت عراق فعالیت مینماید. بدیهیست که ما هیچ رابطه دوستى با امپراطورى ملاها نداریم٬ اما در مواجه با خطر بروز جنگ باید در برخورد با این سازمانهاى ایرانى محتاط باشیم. بخصوص آنهایى که بصورتى دربست خود را بر روى حکومت ایران متمرکز نموده و از آمریکا گدایى میکنند.

ما از جریانات مختلف ایرانى میخواهیم که موارد ذکر شده در این سند را مورد بررسى قرار دهند٬ اگر میخواهند که  ما با آنها همراهى نماییم. ما نگران این امر هستیم که در صورت حمله به ایران٬ برخى از گروههاى دست چپى همان نقش خیانت آمیزى را ایفا نمایند که آن به اصطلاح  “حزب کمونیست عراق” ایفا مینامد.  

این امر تازه اى در تاریخ نیست که گروههایى با سخن پردازیهاى مارکسیستى با اشغالگران و یا کودتاگران سرمایه دار متحد بشوند. در پاورقى ششم سند نام ونزوئلا برده میشود. در آنجا تعدادى از گروههاى مارکسیست-لنینیستى ناگزیر شدند که سازمان ونزوئلایى خود “ام-ال” (Bandera Roja) را از گروه بندیهاى بین المللى خود اخراج نمایند٬ بخاطر اینکه آنها در سال ٢۰۰٢ از کودتاى کودتاگران الهام گرفته از پینوشه٬ بر علیه چاوز پشتیبانى نمودند. طى جنگ جهانى دوم ما سوئدیها نیز Nils Flyg را داشتیم که با استفاده از دریایى عبارات مارکسیستى رایش سوم را مورد حمایت قرار داد.

Erik Anderson  / منشى بین الملل

براى خواندن مقاله به زبان اصلى به لینک زیر مراجعه نمایید:
http://www.kommunisterna.org/politik/texter/asien/den-iranska-vanstern-och-irakkriget

ارسال دیدگاه