“قندیل” شعری از پرویز میرمکری

قندیل قرارگاه منفجر شدن در مرز حرمت انسان از صخره های سنگی


قندیل

قندیل قرارگاه منفجر شدن در مرز حرمت انسان از صخره های سنگی

قندیل ادامه داستان باستانی      بودن  و نه بودن      در شناسنامه   عشق

قندیل وقتی کودکان حلبچه  زهر خور شدند سینه اش پر از شیر بود

قندیل پرتگاه آوار شدن روی  نوحه مرگی ست که  از گلوی آیت های خدا می روید

سرخ پوست ها هم دوستی با کوهستان را می فهمند

Parviz
July ۲۰۱۱ ،Ottawa

ارسال دیدگاه