“مبارزه شدید در یونان!” به نقل از روزنامه کارگر، ارگان رسمى حزب کمونیست سوئد (م – ل)

داراییهاى دولتى خصوصى بشود و مستخدمین دولت کاهش یابند. بدین ترتیب اتحادیه اروپا و صندوق بین المللى پول و دولت یونان میخواهند بحران یونان را حل کنند. اما قدرتمندان پشتیبانى مردم را با خود بهمراه ندارند.
در راس این مخالفتها اعتصاب – و موج اعتراضات ادامه دارد. راه حل آنها این است که نه تنها با سیاستمداران ضد مردمى٬ بلکه با سیستمى که قدرت را در دست شرکتهاى بزرگ متمرکز نموده است مبارزه نمایند.

مبارزه شدید در یونان!
مترجم: پیام پرتوى
به نقل از روزنامه کارگر
ارگان رسمى حزب کمونیست سوئد (م – ل)

داراییهاى دولتى خصوصى بشود و مستخدمین دولت کاهش یابند. بدین ترتیب اتحادیه اروپا و صندوق بین المللى پول و دولت یونان میخواهند بحران یونان را حل کنند. اما قدرتمندان پشتیبانى مردم را با خود بهمراه ندارند.
در راس این مخالفتها اعتصاب – و موج اعتراضات ادامه دارد. راه حل آنها این است که نه تنها با سیاستمداران ضد مردمى٬ بلکه با سیستمى که قدرت را در دست شرکتهاى بزرگ متمرکز نموده است مبارزه نمایند.

مبارزه طبقاتى در یونان شدیدتر میشود!
صرفه جوییها و خصوصى سازیها. بدین ترتیب یونان میخواهد خود را از بحران مالى که با آن دست به گریبان است رها سازد٬ قدرتمندان یونانى همراه با اتحادیه اروپا و صندوق بین المللى پول اینچنین مدعیند. طبقه کارگر یونان با آنها موافق نیست. اعتصابات و موج اعتراضاتى که از یکسال و نیم پیش آغاز شد با قدرت هر چه بیشتر ادامه دارد.
یونان در مرز ورشکستگى قرار گرفته است! آتن نگران ورشستگى دولتیست! بدون کمک مالى اتحادیه اروپا و صندوق بین المللى پول تنها راهى که باقى میماند اینست که پرده طلایى را پایین کشید!
طى ماههاى اخیر اوضاع بحران زده کشور بصورت فزاینده اى اسفناکتر شده است. آن صرفه جوییهاى به اجرا گذاشته شده کفایت نمیکنند. بدهى دولتى رو به افزایش است و کسرى بودجه به سرعت کاهش نمیابد.

پس از مذاکرات شدید٬ آن به اصطلاح مجمع سه جانبه – کمیسیون اتحادیه اروپا٬ بانک مرکزى اروپا و صندوق بین المللى پول با دولت سوسیال دمکرات حاکم در آتن در مورد چگونگى حل بحران اقتصادى به توافق رسیدند. اما مذاکرات در مورد اعتبار چندین میلیاردى هنوز به پایان نرسیده است٬ و طى این هفته مباحثات در مورد این کمک مالى در پارلمان یونان ادامه خواهد یافت (امروز ٢٩ ژوئن ٢۰١١ در حالیکه در حال ترجمه این مطلب هستم پارلمان یونان به اجرا گذاشتن شرایط  پرداخت کنندگان پاکت صرفه جویى را به تصویب رساند).
پاکت صرفه جویى وعده داده شده از جانب اتحادیه اروپا و صندوق بین المللى پول یک صدقه نیست. آنها به درخواستهاى روشن در مورد راه کارهاى شدید گره خورده اند. بخشا صرفه جوییهاى بى امان در بخشهاى دولتى٬ به اضافه کاهش شدید تعداد مستخدمین دولتى. و این در زمانى که نرخ بیکارى  در حال حاضر به بالاترین سطح خود رسیده است. و بخشا خصوصى سازى شرکتهاى دولتى که برابر است با ۵۰۰ میلیارد کرون سوئدى.

حاکمان در قدرت اتحادیه اروپا اینچنین ادعا میکنند٬ این تنها راه باقیمانده است. یونان باید داروهایى را قورت بدهد که ما نسخه اش را براى آنها مینویسیم٬ این را Anders Borg (وزیر دارایى کشور سوئد) در مصاحبه اى با روزنامه آلمانى Die Welt  میگوید.
اما بیماران به جاى پیروى از فرمان دکتر Borg راه مبارزه را انتخاب میکنند. در راس  مبارزه این حزب کمونیست یونان (KKE) و جبهه متحد اتحادیه ها که توسط کمونیستها PAME رهبرى میشوند قرار دارند. اعتصاب عمومى ١۵ ژوئن با مجموعه اى از اعتصابها و تظاهرات ادامه یاافته است.
چندین مثال:

- ٩ ژوئن کارگران شرکتهایى که دولت قصد فروش آنها را دارد دست به اعتصاب زدند. از جمله شرکت مخابرات OTE و EYATH٬ که مسئولیت آبرسانى در کشور و دیگر شهرهاى بزرگ٬ Thessaloniki را بر عهده دارد.

- ٧ ژوئن اتحادیه جوانان کمونیست (( KNE تظاهراتى را با شرکت هزاران شرکت کننده جوان در آتن و Thessaloniki سازماندهى نمود. KNE اعلام نمود که این اتحادیه تا ١۵ ژوئن هر آنچه در قدرت دارد بکار خواهد گرفت براى اینکه یونان را فلج نماید.

- ٣ ژوئن وزارت دارایى توسط فعالان درPAME  اشغال شد. این ساختمان در مرکز آتن با پرچمى که مردم را دعوت به سازماندهى جهت مبارزه با سیاستمداران دشمن مردم مینمود زینت داده شد.

- ٢٨ مى تظاهرات در سراسر کشور سازمان داده شد.

- ١١ مى یک اعتصاب عمومى به اجرا گذاشته شد. دهها هزار نفر در این تظاهرات که از جانب PAME  در ٧٣ شهر یونان ترتیب داده شده بود شرکت نمودند.

اعتصاب عمومى هفته ادامه آن مبارزه ایست که بعد از اعلام اولین اقدامات مبارزه با بحران که براى یک سال و نیم پیش معرفى شده بود. طى این مدت دولت سوسیال دمکرات Pasok٬ بهمراه اتحادیه اروپا و صندوق بین المللى پول٬ بصورتى حملات پیوسته به مردم حمله نموده اند. این حملات در برگیرنده همه چیز است٬ از کاهش دستمزدها تا بازنشستگیها٬ وخیم تر نمودن امنیت مشاغل دولتى٬ افزایش شدید بهاى نیروى برق٬ نفت و کالاهاى اساسى.

از همان لحظه نخست٬ نه٬ پاسخ کمونیستها و PAME  به آنچیزى که آنها آنرا یک سیاست بربرمنشانه خواندند بود. ما بهاى بحرانى را که عامل آن نبوده ایم را پرداخت نخواهیم نمود٬ این پیام اصلى اتحادیه بود. ما تصمیم نداریم که مسئولیت کسر بودجه و بدهیهاى دولتى را بر عهده بگیریم. سرمایه را در نزد بانکها٬ شرکتهاى بزرگ و ثروتمندان٬ به عبارت دیگر آنهایى که به ایجاد این بحران یارى رسانده اند جستجو کنید.
در دعوتنامه خود به همه کارگران زن٬ مرد و جوانان شرکت کننده در تظاهرات ١۵ ژوئن٬ PAME  با اشاره به گزینه سیاستمداران ضد مردمى و کارگرى اشاره نموده و مینویسد:
“راه چاره دیگرى نیز وجود دارد. راه حلهایى دیگرى وجود دارد که به مردم یارى میرسانند. و آن این است که بر علیه مونوپولها٬ اتحادیه اروپا مبارزه نمایید٬ براى یک اقتصاد و یک حکومت که به جاى توجه به نیازهاى مردم به نیازهاى شرکتهاى مونوبوپولى توجه میکند…. تا زمانیکه کارفرمایان بزرگ٬ مونوپولها و شرکتهاى چند ملیتى کنترل را در دست دارند٬ تا زمانیکه دولت از نمایندگان آنها تشکیل میشود٬ تا زمانیکه ما در عضویت اتحادیه اروپا که مردم را غارت میکند باقى بمانیم٬ زندگى ما تحت فشار و استثمار هر چه بیشتر از جانب آنها اسفناکتر خواهد شد٬ اگر چه این ماییم که تولید کننده نعمات زندگى هستیم و اگر چه هیچ چرخى بدون ما به گردش در نمیاید”
این مبارزه سازش ناپذیر طبقاتى در میان هر دو٬ کارگران و جوانان از پشتینانى کامل برخوردار است. کلیه جلسات مربوط به اعتصابها و دیگر اقدامات در محل کار شرکت کننده گان برگزار میشود. همچنین حزب کمونیست و سازمان جوانان آنها جهت توضیح مواضع خود از محل کارها بازدید مینمایند.     

در این بازدیها آنها بر ضرورت اینکه باید مبارزه بر علیه پاکت صرفه جویى را برجسته نموده٬ تا اینکه در دراز مدت حاکمیت سرمایه را با حاکمیت مردم تعویض نمایند تاکید مینمایند.
در تظاهرات اعتصابى PAME ٬ در مقایسه با تظاهراتى که بصورت رسمى توسط سازمانهاى سراسرىADEDY  و GSEE ترتیب میدهند٬ تعداد بیشترى شرکت کننده و جوانان گرد هم میایند. این تنها PAME است که طى اعتصابات از نگهبانان حفاظتى جهت حفاظت از اعتصابیون حاضر در محل کارهاى بزرگ استفاده مینماید.        

 GSEE و ADEDY در کلام میتوانند خود را بعنوان رادیکال به دیگران معرفى نموده و در اعتصابات و تظاهرات خود اقدامات ضد مردى دولت را مورد انتقاد قرار دهند اما رادیکالیسم آنها جعلیست. در جدیدترین انتخابات پارلمانى آنها مردم را دعوت به دادن راى به سوسیال دمکراتها که در حال حاضر یونان را اداره میکنند نموده و سازمانهاى دولتى هر دو آنها عضو اتحادیه کارگرى اروپا هستند. اینگونه بینش مثبت به اتحادیه هاى کارگرى اروپا حاکمیت اتحادیه اروپا را بر روى کشورهاى عضو هر چه بیشتر افزایش داده و از همین اینرو هر دو٬ پاکت صرفه جویى و اعلامیه لیسبون را مورد تایید قرار میدهد.

بدون آن ناخشنودى گسترده از خارج٬ و بدون تحرکات PAME٬ ADEDY و GSEE هرگز اعلام اعتصاب ننموده و تولید را متوقف نمینمودند.
حزب کمونیست یونان مواضع طبقاتى کارگرى هر دو٬ ADEDY و GSEE را بشدت مورد انتقاد قرار میدهد. در مصاحبه اى با روزنامه بلژیکى Solidaire٬ Elisseos Vagennas میگوید که این اتحادیه ها کوشش میکنند که کارگران را از طریق طرح درخواستهاى سرگیجه آور به دام انداخته و سرمایه دارى را هر چه بیشتر انسانى جلوه دهند و بانکها را به سازمانهاى خیریه اى تبدیل نمایند. راه حل آنها در مورد حل بحران سرمایه دارى همانند تلاشیست که سرطان را با دادن قرص آسپرین نجات بدهند.

جریانات دیگرى نیز وجود دارند که در عرصه مبارزاتى ظاهر شده اند. از ٢۵ مى بیش از همه جوانان در میدان Syntagma در مقابل پارلمان در آتن چادر میزنند. در آنجا هر روز تظاهرات بر پا میشود. در برخى از آنها دهها هزار نفر در آنها شرکت نموده اند. درخواست آنها اینست که سیاست ریاضت به اجرا گذاشته نشود. این جنبش توسط رهبر ناشناس و کسىیکه خودش٬ خودش را به رهبرى این جنبش انتخاب نموده بعنوان جنبشى خود بخودى و غیر وابسته به احزاب و سیاستهاى مختلف توضیح داده شده است.
دقیقا مانند سلف خود در اسپانیا٬ جنبش میدانى یونانى توسط بنگاههاى خبرى سرمایه دارى بعنوان انقلاب تعدادى جوان بى باک که بر علیه همه احزاب سیاسى بدون توجه به مواضع سیاسى آنها٬ برجسته میشود و آنرا به جنبشهاى مصر و تونس تشبیه میکنند.
اما براى آن یونانیهایى که طى هفته ها تلاش نموده اند که یک اعتصاب عمومى را سازماندهى نمایند محتواى اینگونه اعتراضات مبهم و ناروشن است  است.  اینگونه اعتراضات کوششیست در جهت متلاشى نمودن جنبش و به عقب راندن کمونیستها و PAME.

در اعلامیه اى به تاریخ ٣ ژوئن٬ نوشته شده توسط رهبر ناشناس تظاهرات٬ نیروهاى چپ و جنبشهاى اتحادیه اى دعوت به این میشوند که میدان را ترک کنند. آنهایى که در صف اول مبارزات غیر پارلمانى بر علیه سیاستهاى دولت قرار گرفته اند حق شرکت در این جنبش “غیر سیاسى” را ندارند.
این موضع برجسته میشود٬ زمانیکه روزنامه Svenska Dagbladet با یکى از تظاهر کنندگان در میدان Syntagma مصاحبه میکند.

در این مصاحبه دانشجوى ٢٣ ساله اى به نام  Christos٬ میگوید:
“تظاهرات پیوسته اتحادیه ها داره جون منو میگیره. این نوع حرکتها فقط یک تشریفات پوچه”.

رهبران  KKE در فرصتهاى مختلف تظاهرات میدانى را مورد نقد و بررسى قرار داده اند. کمونیستها میگویند که این دلگرم کننده است که مردم و جوانان در صحنه مبارزه ظاهر میشوند و خشم خود را به نمایش میگذارند. اما تظاهرات خود به خودى همراه با اهداف سیاسى ناروشن تهدیدى بر علیه طبقه حاکمه نیست. دبیر کل KKE٬ Aleka Papariga میگوید:
“مبارزه باید در هر محل کارى به پیش برده بشود٬ اگر ما میخواهیم که مبارزه ریشه بگیرد و نتیجه بدهد. مستقیما بر علیه دشمن طبقاتى”.
او کسانى را که ناخشنودى خود را در میدان نشان میدهند دعوت میکند به اینکه به KKE و جنبشهاى مردمى که نوک تیز حمله خود را بر علیه طبقه حاکمه متمرکز نموده اند بپیوندند و بر علیه شرکتهاى بزرگ٬ اتحادیه اروپا و احزاب وابسته به آن بجنگند. با این هدف که قدرت را بدست بگیرند و جامعه اى را بوجود بیاورند که نیازهاى مردم را در درجه اول قرار میدهد.
مردم مبارز هنوز در این جایگاه قرار ندارند. در حال حاضر طبقه حاکمه بسیار قویتر است و سازماندهى آنها از جنبشهاى کارگرى و اتحادیه ها بهتر است.

اما آنچیزى که تا به حال بدست آمده است بسیار شگفت انگیز است. از پایان سال ٢۰۰٩ بیش از ٢۰ اعتصاب عمومى و عملیات سراسرى به اجرا گذاشته شده است. آنها میتوانند به جنبشهاى سرخورده  خواب آلود مبدل گردند٬ به دلیل اینکه اعتراضات تا اینزمان نتوانسته حتى یک اقدام از اقدامات پاکت صرفه جویى را متوقف سازد. در عوض آن مبارزه شدید و پیوسته آگاهى تودها را در مورد ضرورت تغییر جهت سیستم افزایش داده و شرایط را براى هر چه بیشتر قدرت گرفتن کمونیستها٬  PAME و دیگر سازمانهاى کمونیستى فراهم آورده است.
این امر راهگشاى یک آینده روشن است.

حقایق٬ بحران در یونان و مبارزه بر علیه آن
افشاى دروغها:
- دروغهاى بسیارى در مورد امتیازات داده شده به یونانیها منتشر شده است. برخى از حقایق:

- سال واقعى بازنشستگى در یونان قبل از آغاز بحران ۶١٬٧ سال بود میانگین سال باز نشستگى براى اتحادیه اروپا ۶١٬۴ بود. بنابراین واقعیت بدور از ۵٣ سالگى و یا ۴۰ ساله گیست٬ که وزیر دارایى Anders Borg در بهار سال گذشته مدعى شد. 

- یونانیها اغلب در اروپا کار میکنند. در حوزه سازمان امنیت و همکارى OECD که از ٣١ کشور که اکثر آنها را کشورهاى صنعتى جهان تشکیل میدهند. در مقایسه با مردم یونان این تنها مردم کره جنوبى هستند که که ساعات بیشترى از سال را کار میکنند.

- میانگین ساعات کار در یونان ۴٣٬٨ ساعت در هفته است. ٢ ساعت بیش میانگین ساعات کار در اتحادیه اروپا.
بیکارى افزایش پیدا میکند

- سیاست مبارزه با بحران موجب این امر شد که نرخ بیکارى بشدت افزایش یابد. هزاران تن از مستخدمین دولت از کار اخراج شده اند٬ در میان آنها دو هزار معلم.

- آمار تعداد رسمى بیکاران ١۶٬٢ درصد است. در میان جوانان ١۵ تا ٢۴ ساله درصد بیکارى ۴٢٬۵ درصد است.
واقعیت از هم تلختر است. تنها یک ساعت کار در هفته کافیست براى اینکه بیکار بحساب نیایند.

کمونیستها در حال قدرت گیرى
- در انتخابات پارلمانى در اکتبر ٢۰۰٩ حزب کمونیست یونان (KKE) ٧٬۵ درصد آرا را به خود اختصاص داد و بدین ترتیب پس از سوسیال دمکراتها Pasok و محافظه کاران متعلق به حزب دمکراتهاى جدید به مقام سوم دست یافت.

- در انتخابات محلى در نوامبر ٢۰١۰ آراى بیشترى را٬ ١۰٬٩ درصد٬ از آرا را بدست آورد. 

PAME
- جبهه نظامى تمام کارگران (PAME) در سال ١٩٩٩ به ابتکار KKEبنیان نهاده شد. PAME راه کار جدیدى نیست٬ بلکه جبهه ایست که در میان سازمان اتحادیه اى٬ که در حال حاضر وجود دارد.

- متصل شده به PAME٬ انجمنها٬ سازمانهاى اتحادیه اى منطقه اى٬ کلوبها و افراد انتخاب شده اى هستند که گفته میشود که بهمراه هم نمایندگى ٧۰۰۰۰۰ نفر را بعهده دارند.

- مواضع مبارزات طبقاتى  PAME را رو در روى سازمانهاى سراسرى متحدان سوسیال دمکراتها٬ ADEDY و GSEE که بعنوان اعتصاب شکن و جریاناتى که در اعتصابات سازمان داده شده توسط PAME خرابکارى بوجود میاورند قرار داده است.
مقاومتى گسترده

- عملیات PAME از پاییز سال قبل بر علیه امپریالیسم و مونوپولها در جبهه اى گسترده سازماندهى میشود.

- در این جبهه صاحبان شرکتهاى شخصى و کوچک (PASEVE)٬ جمعیت نظامى کشارزان (PASY)٬ انجمن زنان یونانى (OGE) و جبهه نظامى دانشجویان (MAS) عضویت دارند.

ارسال دیدگاه