وبلاگ نویس زندانی با خطر صدور حکم ضدبشری اعدام مواجه است

وبلاگ نویس زندانی محمدرضا پور شجری (سیامک مهر) ۲۱ شهریور ۱۳۸۹ با یورش  و ضرب و شتم شدید مامورین وزارت اطلاعات دستگیر و  به بند سپاه که در کنترل بازجویان وزارت اطلاعات می باشد منتقل گردید.او تحت شکنجه های وحشیانۀ بازجویان وزارت اطلاعات قرار گرفت و چند بار شیوۀ شکنجۀ روحی اعدام نمایشی را علیه وی بکار بردند.

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران:
روز چهارشنبه اول تیر ماه قرار است وبلاگ نویس زندانی محمدرضا پورشجری (سیامک مهر ) بدلیل نوشتن مقاله ها و دیدگاههای خود در وبلاگ شخصی اش « گزارش به خاک ایران» در شعبۀ ۱۰۹ دادگاه کرج مورد محاکمه قرار گیرد.بازجویان وزارت اطلاعات ، دادستان کرج و بازپرس دادگاه انقلاب کرج به وی  و خانواده اش گفته اند که او را در دادگاه به اعدام محکوم خواهند کرد.خطر صدور حکم اعدام و یا احکام سنگین دیگر به صرف نوشتن دیدگاههایش در وبلاگ شخصی اش او را تهدید می کند.

بازجویان وزارت اطلاعات علیه وبلاگ نویس زندانی ۲ پرونده گشوده اند که در پرونده اول به ۳ سال زندان محکوم شد ودر پرونده دوم  قرار است روز اول تیر ماه  بر مبنای اتهامات سنگین مورد محاکمه قرار گیرد.

وبلاگ نویس زندانی محمدرضا پور شجری (سیامک مهر) ۲۱ شهریور ۱۳۸۹ با یورش  و ضرب و شتم شدید مامورین وزارت اطلاعات دستگیر و  به بند سپاه که در کنترل بازجویان وزارت اطلاعات می باشد منتقل گردید.او تحت شکنجه های وحشیانۀ بازجویان وزارت اطلاعات قرار گرفت و چند بار شیوۀ شکنجۀ روحی اعدام نمایشی را علیه وی بکار بردند. شدت فشار ها و شکنجه ها بحدی زیاد بود که او اقدام به خودکشی ناموفق نمود.بازجویان وزارت اطلاعات (شکنجه گران) هفته ها او را در سلولهای انفرادی  بند سپاه قرار دادند.سپس او را به فرعی کاملا ایزوله شده بند ۶ منتقل و چندین  ماه  بدون هواخوری و حداقل امکانات اولیه انسانی وی را در این بند نگهداری می کردند . پس از آن او را به سلولهای انفرادی بند ۱ شکنجه گاه زندان گوهردشت کرج منتقل کردند.او اخیرا به سالن ایزوله شده ۱۲ بند ۴  منتقل شده است. وبلاگ نویس زندانی نزدیک به ۹ ماه از داشتن ملاقات با خانواده اش محروم بود و در این اثنا ۳ بار با خانواده اش تماس تلفنی کوتاه داشته است.

ارسال دیدگاه