اطلاعیه اتحاد بین المللی در پشتیبانی از کمپین ۲۰ ژوئن برای حمایت از زندانیان سیاسی

از کمپین سراسری بیستم ژوئن در حمایت از زندانیا ن سیاسی پشتیبانی می کنیم!

روزی نیست که کسی در ایران اعدام نشود و یا خبرشکنجه، آزار و اذیت و پایمال کردن ابتدایی ترین حقوق زندانیان سیاسی به خارج از زندان درز نکند. شرایط در زندان های ایران آنچنان ضد انسانی و غیر قابل تحمل است که زندانیان سیاسی بطور مرتب مجبور می شوند در دفاع از ابتدایی ترین حقوق و شان و کرامت انسانی خویش، به تنها امکانی که دارند، یعنی متاسفانه به اعتصاب غذا متوسل شوند. رژیم سرکوب گر جمهوری اسلامی می کوشد با  توسل به  اعدام های پیاپی، شکنجه زندانیان سیاسی و دیگر اعمال وحشیانه، فضای ترس و وحشت را بر کل جامعه حاکم کند و به این وسیله بر حکومت ننگین خود تداوم ببخشد. 

مخالفت و مبارزه علیه مجازات اعدام و خواست آزادی فوری و بدون قید و شرط کلیه زندانیان سیاسی از جمله کارگران زندانی، وظیفه مبرم همه فعالین کارگری و دیگر جنبش های اجتماعی مترقی و کلیه انسان های آزادی خواه و برابری طلب است.

ما از کمپین سراسری در روز بیستم ژوئن برای حمایت از زندانیان سیاسی که توسط نهادهای آزادیخواه و مترقی و احزاب و سازمان های سوسیالیست و چپ فراخوانده شده استقبال می کنیم. فعالین “اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران” در کشورهای مختلف در این کمپین شرکت خواهند کرد و به سهم خود تلاش خواهند نمود که ماهیت ضد انسانی و سرکوب گرانه رژیم جمهوری اسلامی را در عرصه بین المللی بیش از پیش افشا کنند. 

زندانی سیاسی آزاد باید گردد
اعدام و شکنجه ملغی باید گردد

اتحاد بین المللی درحمایت از کارگران در ایران
۱۵ ژوئن ۲۰۱۱
info@workers-iran.org
http://www.etehadbinalmelali.com

ارسال دیدگاه