اطلاعیه کانون نویسندگان ایران (در تبعید) در باره حکم زندان برای منشی کانون نویسندگان ایران

کانون نویسندگان ایران در تبعید، جمهوری آزادی کُش اسلامی را محکوم می کند و همه نهادهای مدافع آزادی بیان، همه کانون های نویسندگان و انجمن قلم کشورهای مختلف را برای اعتراض به این حکم غیرانسانی به یاری می طلبد

بنا به خبر منتشر شده، منیژه نجم عراقی، نویسنده، مترجم و فعال جنبش زنان و منشی منتخب کانون،  از طرف «دادگاه انقلاب اسلامی» به اتهام عضویت در کانون نویسندگان ایران و انتشار بیانیه های کانون بازداشت و به یک سال زندان تعزیزی محکوم شده است.

تعقیب، دستگیری، زندان و آزار نویسندگان سیاست دیرینه جمهوری اسلامی ست و از این طریق می کوشد تا هر صدای کوشا در راستای آزادی اندیشه و بیان را خاموش کند و مردم ایران را از حقوق ابتدائی سخن گفتن و زنده ماندن محروم سازد.

اما اینک، دستگیری اعضای کانون به بهانه انتشار بیانیه های این نهاد، سیاست تازه ای ست که می کوشد اعضای کانون را به صفت فردی مورد تهدید قرار دهد و آنان را از همکاری با کانون نویسندگان ایران، این نهاد مدافع آزادی اندیشه و بیان باز دارد. در حالی که؛ این بیانیه ها نه به فرد مربوط است و نه از طرف افراد انتشار می یابد. کانون همواره به صفت جمعی مسئول انتشار بیانیه هایش است و دفاع از آزادی، گرچه فردی ست، اما در قاموس کانون و نهادهای اجتماعی نظیر آن، در قالب جمعی  صورت می گیرد. افزون بر این دفاع از آزادی اندیشه و بیان جرم نیست و جمهوری اسلامی نمی تواند با چنین «اتهامی» آزادی انسان ها را نقض کند.

کانون نویسندگان ایران در تبعید، جمهوری آزادی کُش اسلامی را محکوم می کند و همه نهادهای مدافع آزادی بیان، همه کانون های نویسندگان و انجمن قلم کشورهای مختلف را برای اعتراض به این حکم غیرانسانی به یاری می طلبد
 
کانون نویسندگان ایران در تبعید
۱۳ مه ۲۰۱۱

www.iwae.org
kanoon_dt@yahoo.com

ارسال دیدگاه