برگزاری مراسم ۱ مه در شهر سنندج

جمع کثیری از اعضای کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری ، اتحادیه آزاد، کارگران نانوایی های شهر و فعالان کارگری مستقل ، در خیابان فردوسی سنندج ابتدای خیابان ناصر خسرو ساعت ۶ بعد از ظهر با برافراشتن پلاکارد در میان صد ها نفر از مردم شهر اقدام به خواندن قطعنامه اول ماه می  کردند که با تشویق و تایید مردم مورد استقبال قرار گرفت.
اشتراک
http://www.eshterak.info
 شعارهای ” کارگران علیه سرمایه متشکل شویم  ” ، ” کارگر زندانی آزاد باید گردد ” ،”  کارگر دانشجو اتحاد اتحاد ” و شعارهایی از این قبیل به صورت تراکت نوشته شده بود که  بر دستان زنان و مردان کارگر و آزادیخواه خود نمایی می کرد.  شور و شعف در چهره صد ها نفری که به دور این کارگران و فعالان حلقه زده بودند به وضوح دیده می شد.

در حالی این مراسم برگزار شد که جو امنیتی بسیار شدیدی بر شهر حاکم بود حتی  تعدادی لباس شخصی تلاش کردند پلاکاردها را از دست کارگران و فعالان بگیرند که با مقاومت آنان مواجه شدند.  نیروهای پلیس و لباس شخصی با دیدن این همه شجاعت  که تبلور درد و رنج  کارگران است ،  تسلیم بودند و مات و مبهوت به مافوقشان گزارش می دادند .

 در ادامه ، کارگران با در دست داشتن پلاکارد و تراکت در حالی که شعار می دادند   به سمت سه راه نمکی حرکت کردند  که در آنجا با مقاومت پلیس سازمانیافته مواجه و متفرق شدند.
فریاد حق خواهی و آزادیخواهی با پایان یافتن مراسم و متفرق شدن اجباری آنان پایان نیافت ، بلکه مردم با تایید این حرکت از برگزاری مراسم اول ماه مه ابراز رضایت می کردند وبا خشنودی  مکان  را ترک کردند.

لازم به ذکر است در این  مراسم کسی دستگیر نشده است.

کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری

s2254s.jpg

ارسال دیدگاه