برخیز ای داغ لعنت خورده – سرود انترناسیونال -

برخیز ای داغ لعنت خورده  /  دنیای فقر و بندگی

برخیز ای داغ لعنت خورده
 دنیای فقر و بندگی

شوریده خاطر ما را برده
به جنگ مرگ و زندگی.

باید از ریشه براندازیم
کهنه جهان جور و بند

آنگه نوین جهانی سازیم
هیچ بودگان هر چیز گردند.

روز قطعی جدال است… آخرین رزم ما
انترناسیونال است…….. نجات انسانها

بر ما نبخشد فتح و شادی
نه شه ، نه بت ، نه آسمان

با دست خود گیریم آزادی
در پیکارهای بی امان

تا ظلم از عالم بروبیم
نعمت خود آریم به دست

دمیم آتش را و بکوبیم
تا وقتی آهن گرم است

روز قطعی جدال است… آخرین رزم ما
انترناسیونال است…….. نجات انسانها

تنها ما توده ی جهانی
اردوی بیشمار کار

داریم حقوق جهانبانی

نه که خونخواران غدار

غرد وقتی رعد مرگ آور
بر دژخیمان و رهزنان

در این عالم بر ما سراسر
تابد خورشید نورافشان

روز قطعی جدال است… آخرین رزم ما
انترناسیونال است…….. نجات انسانها.

ارسال دیدگاه