۲ میلیون بی‌سواد ۱۰ تا ۴۹ ساله

با مراجعه به بانک اطلاعاتى دانش‌آموزى کشور که ۲۲،۵ میلیون پرونده دارد و نیز با تطبیق آمار بی‌سوادان کشور با این بانک اطلاعاتی، در نهایت مشخص شده است که ۲ میلیون و ۶۹۷ هزار و ۱۱۳ نفر در کشور بی‌سواد محسوب می‌شوند که این آمار در دست بررسى نهایى است اما مبناى برنامه‌ریزی‌ها قرار خواهد گرفت.

خبرگزارى فارس
على باقرزاده معاون وزیر آموزش و پرورش و رئیس سازمان نهضت سوادآموزى کشور امروز در نشست خبرى با اصحاب رسانه : یکى از چالش‌هاى اصلى نهضت سوادآموزى در ۳۲ سال اخیر مواجه بودن با آمار بی‌سوادان و در عین‌حال عدم اطلاع دقیق از نام، هویت و نشانى آنها بوده است که بر این اساس “بانک فهرست اسمى ” براى بی‌سوادان «۱۰ تا ۴۹ سال» استخراج شده است که بر اساس آن، از جمعیت ۷۱ میلیون نفری، ۴ میلیون و ۸۹۷ هزار نفر در خوداظهارى اولیه اعلام بی‌سوادى کرده‌اند که این موضوع باید راستی‌آزمایى می‌شد.

وى ادامه داد: با مراجعه به بانک اطلاعاتى دانش‌آموزى کشور که ۲۲،۵ میلیون پرونده دارد و نیز با تطبیق آمار بی‌سوادان کشور با این بانک اطلاعاتی، در نهایت مشخص شده است که ۲ میلیون و ۶۹۷ هزار و ۱۱۳ نفر در کشور بی‌سواد محسوب می‌شوند که این آمار در دست بررسى نهایى است اما مبناى برنامه‌ریزی‌ها قرار خواهد گرفت.

باقرزاده تصریح کرد: حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر در مناطق روستایى بی‌سواد هستند که آمار بی‌سوادان هر منطقه به تفکیک در دست استخراج است همچنین بیش از یک میلیون نفر نیز در مناطق شهرى بی‌سواد هستند که تدابیرى اتخاذ شده است تا با آنها مکاتبه شده و وضعیت باسوادى یا بی‌سوادى آنها اعلام و آمار ۲ میلیون و ۶۹۷ هزار و ۱۱۳ نفری، راستی‌آزمایى شود.

ارسال دیدگاه