احضار و بازجویی فعالین کارگری در سنندج

در واپسین روز سال ٨۹، عوامل امنیتی و اطلاعاتی در شهر سنندج با تهدید و احضار چند تن از اعضای کمیته ی هماهنگی به مدت چند ساعت آنها را مورد بازجویی و تهدید قرار داده اند.

 در بازجویی ها افراد بازداشت شده مورد سوال قرار گرفته اند که چرا برای ساعات پایانی سال به همراه اعضای خانواده ی خود قصد جمع شدن با دیگر دوستان خود داشته و یا قصد شرکت در برنامه ی شادی به مناسبت آغاز سال نو داشته اند.

وفا قادری، جلیل محمدی، غالب حسینی، کوروش بخشنده از اعضای کمیته هماهنگی و طیب چتانی و خلیل دورگیران از کوهنوردان سنندج افراد بازداشتی بوده اند که تا ساعاتی پیش از آغاز سال نو در حالت بازداشت و تحت بازجویی بوده اند. از افراد نامبرده خواسته شده که تعهدات کتبی در موارد مختلف بدهند که مورد اعتراض آنان قرار گرفته است. نامبردگان در موارد مختلف از جمله فعالیت های کمیته هماهنگی مورد سوال و تهدید قرار گرفته اند. بازجویان بدون به دست آوردن هیچ گونه موفقیتی در اخذ تعهد و یا موثر واقع شدن تهدیدهایشان ناچار شدند افراد مذکور را پس از چند ساعت آزاد کنند.

کمیته ی هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری
۱ فروردین ۱٣۹۰

ارسال دیدگاه