درگیری و اعتراضات گسترده جوانان زندانی با نیروهای گارد و پاسدار بندها در زندان گوهردشت کرج

یورش و حشیانۀ گارد زندان و پاسداربندها به سالن جوانان و درگیری شدید بین جوانان و نیروهای سرکوبگر مستقر در زندان گوهردشت کرج که تا به حال منجر به انتقال ۱۴ نفر از آنها به سلولهای انفرادی گردیده است.

روز پنجشنبه ۳۰ دی ماه در سالن ۷ بند ۳ زندان گوهردشت که اخیرا تعداد زیادی از جوانان سالن ۱۲ بند۴ را به این بند منتقل کرده بودند و آنها را در راهرو بند در سرمای شدید و شرایط غیر انسانی قرار داده بودند بصورت دست جمعی اقدام به اعتراض نمودند که با یورش وحشیانۀ پاسداربندها مواجه شدند.

جوانان زندانی معترض به مقابله با پاسداربندها برخواستند و درگیری شدیدی بین آنها روی داد. در پی این درگیریها گارد زندان به کمک پاسداربندها شتافت و به جوانان زندانی یورش بردند و آنها را وحشیانه مورد ضرب و جرح قرار دادند جوانان زندانی به دفاع از خود برخواستند و با پاسداربندها و گاردیها در گیری شدند و هم اکنون درگیری شدید در سالن ۷ بند ۳ زندان گوهردشت ادامه دارد.

در این درگیری بیش از ۱۴ نفر از جوانان زندانی توسط پاسداربندها و گاردیهای زندان به سلولها انفرادی منتقل شدند که اسامی ۲ نفر از آنها زندنانیان فرشید قهرمانی و حسین رنجبر می باشد.گرامی مدیر داخلی زندان این ۲ زندانی را وحشیانه با باتون مورد ضرب و شتم قرار می داد.خطر جدی قتل شکنجه وحشیانۀ جسمی،جنسی و روحی این زندانیان را تهدید می کند

هم اکنون درگیریها و اعتراضات جوانان در بند ۳ زندان گوهردشت کرج ادامه دارد . گزارشات تکمیلی متعاقبا اعلام خواهد شد.
لازم به یادآوری است که تعداد زیادی از جوانان زندانی روز گذشته از سالن ۴ زندان گوهردشت به سالن ۷ بند ۳ منتقل شده اند و آنها را در شرایط سخت و غیر انسانی و سرمای شدید در راهروها نگهداری می کنند و این مسئله باعث اعتراض آنها گردید

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران
۳۰ دی ۱۳۸۹ برابر با ۲۰ ژانویه ۲۰۱۱

http://hrdai.net
info@hrdai.net

ارسال دیدگاه