دلایل واقعی خودکشی شاهپور، علیرضا پهلوی، چه بود؟

بهرام مشیری معتقد است دلیل اصلی خودکشی علیرضا پهلوی فشار چاپلوسان، روزنامه نگاران سلطنت طلب و شاید خانواده وی و ممانعت از حضور وی در عرصه سیاست به منظور جلوگیری از کاهش جذبه های سیاسی برادر بزرگتر بوده است….

بهرام مشیری معتقد است دلیل اصلی خودکشی علیرضا پهلوی فشار چاپلوسان، روزنامه نگاران سلطنت طلب و شاید خانواده وی و ممانعت از حضور وی در عرصه سیاست به منظور جلوگیری از کاهش جذبه های سیاسی برادر بزرگتر بوده است؛ وگرنه به جز موارد یاد شده چه دلیلی می توانست وجود داشته باشد که علیرضا یک وبسایت شخصی و یا حتا یک صفحه فیسبوک نداشته باشد، یک مصاحبه با او صورت نگرفته باشد و همواره در سایه نگه داشته شود؟! همچنین مشیری معتقد است اشخاصی در سطح خاندان پهلوی به دلیل توقع هوادارانشان برای یافتن حقایق امور، نمی توانند پشت مغلطه حریم خصوصی و خانوادگی سنگر بگیرند و واقعیات را به مردم نگویند، مشیری معتقد است متن نامه ای که از علیرضا باقی مانده باید به اطلاع عموم برسد و از مخفی کاری دست برداشته شود زیرا هیچ مصلحتی بالاتر از حقیقت نیست.

ارسال دیدگاه