شرکت صنایع پتوی قم تعطیل شد

دبیر اجرایى خانه کارگراستان قم گفت: شرکت صنایع پتو به جمع واحدهاى تعطیل شده این استان پیوست.

ایلنا
على طالبى در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا افزود: این شرکت تولید‌کننده پتو بود و بهترین محصولات را تولید می‌کرد و حدود ۲۰ کارگر درآن اشتغال داشتند.
دبیراجرایى خانه کارگر استان قم با بیان اینکه شرکت صنایع پتو متعلق به بخش خصوصى بود، اظهار داشت: این واحد تولیدى پیش از ۳۰ سال سابقه فعالیت داشت. وى کمبود نقدینگى و مدیریت غیرکارشناسى را از علل اصلى تعطیلى واحدهاى تولیدى کشوردانست.

ارسال دیدگاه