سرگردان کردن خانواده صارمی بین اوین و کهریزک و خودداری از تحویل جسد او

 اخبار دریافتى حاکى است که حکومت بعد از انعکاسات و محکومیت جهانى جنایت اعدام زندانى سیاسى ۶۲ ساله على صارمى به وحشت افتاده و قصد انتقام گیرى از این خانواده را دارند.

کانون حمایت ازخانواده هاى جان باختگان وبازداشتى ها :
امروز صبح تعدادى از اقوام خانواده زندانى سیاسى اعدام شده على صارمی،به همراه دوستانشان بر اساس گفته مأموران زندان اوین که “ بروید و جنازه شهید صارمى را در کهریزک تحویل بگیرید“, به زندان کهریزک مراجعه کردند، ابتدا از ورود آنان ممانعت به عمل آمد، اما بعد از پیگیرى و اصرار نفرات نهایتاً مأمورین حکومتى حاضر در کهریزک به آنان گفتند که بروید و نامه از اوین بیاورید که بتوانیم تحویل بدهیم.

اخبار دریافتى حاکى است که حکومت بعد از انعکاسات و محکومیت جهانى جنایت اعدام زندانى سیاسى ۶۲ ساله على صارمى به وحشت افتاده و قصد انتقام گیرى از این خانواده را دارند،به همین دلیل تعدادى از اعضاى این خانواده را در روز اعدام دستگیر و سپس با تهدید و قصد مرعوب سازى نهایتاً دیشب مجبور به آزادى آنان شدند . امروز صبح نیز به مغازه آنان ریخته و یکى از برادر زاده هاى آقاى صارمی،بنام محمد را بازداشت کردند.

ارسال دیدگاه