در شهر ما سزای پریدن تفنگ نیست

کاری ازگروه همای مستان
بی حرمتی به ساحت خوبان قشنگ نیست      باور کنید که پاسخ آیینه سنگ نیست      سوگند می برم به مرام پرندگان     در شهر ما سزای پریدن تفنگ نیست

در شهر ما سزای پریدن تفنگ نیست
چکامه : محمد سلیمانی تار: آزاد میرزا پور آواز: پرواز همای
بی حرمتی به ساحت خوبان قشنگ نیست باور کنید که پاسخ آیینه سنگ نیست سوگند می برم به مرام پرندگان, در شهر ما سزای پریدن …تفنگ نیست در کارگاه رنگرزان دیار ما, رنگی برای پوشش آثار ننگ نیست دارد بهار می گذرد با شتاب عمر, فکری کنید, فر صت پلکی در نگ, نیست تنها یک نفر به قله تاریخ می رسد, هر مرد پا شکسته که تیمور لنگ نیست.

ارسال دیدگاه